Hotel - 64446472952


Kontrolni list M: Management
obstoječe
Odgovornost za požarno varnost
da
ne
točke
M1.1
Imenovana je odgovorna oseba za požarno varnost
obstoječe
Dokumentacija požarne varnosti
da
ne
točke
M2.1
Dokumentacija požarne varnosti je na voljo za pregled (v tiskani ali elektronski obliki)
M2.2
Za dokumentacijo požarne varnosti je imenovana odgovorna oseba
M2.3
Dokumentacija požarne varnosti se redno posodablja
obstoječe
Načrt za ukrepanje v sili
da
ne
točke
M3.1
Načrt za ukrepanje v sili je na voljo v tiskani ali elektronski obliki
M3.2
Imenovana je odgovorna oseba za načrt ukrepanja v sili
M3.3
Načrt za ukrepanje v sili se redno posodablja
obstoječe
Usposabljanje osebja za požarno varnost
da
ne
točke
M4.1
Vse osebje je dobilo primerne informacije, navodila in usposabljanje na začetku zaposlitve in v rednih presle
M4.2
Osebje s posebnimi nalogami s področja požarne zaščite (vključno z osebjem, ki je prisotno ponoči) je bilo posebej usposabljano za preprečevanje požarov
M4.3
Potrdila o usposabljanju so priložena dokumentaciji požarne varnosti
obstoječe
Vaja evakuacije
da
ne
točke
M5.1
Evakuacija hotela je opisana v načrtu za ukrepanje ob nesrečah
M5.2
Standardna vaja evakuacije se redno izvaja
M5.3
Vaja evakuacije mora biti dokumentirana
obstoječe
Nadzor in vzdrževanje
da
ne
točke
M6.1
Redni kontrolni pregledi se izvajajo, kot je opisano v dokumentaciji požarne varnosti
M6.2
Nadzor, preskuse delovanja in vzdrževanje vodijo kvalificirane osebe
M6.3
Nadzor, preskusi delovanja in vzdrževanje se zabeležijo v dokumentaciji požarne varnosti
obstoječe
Ocena požarnega tveganja
da
ne
točke
M7.1
Požarno tveganje se redno ocenjuje
M7.2
Ugotovitve ocenjevanja požarnega tveganja so dokumentirane

 Opombe:


Seznam B - Stavba
obstoječe
Konstrukcija in vrata
da
ne
n.z.
točke
B1.1
Delitev na požarne sektorje preprečuje širjenje požara in dima
B1.2
Evakuacijske poti so dovolj široke
B1.3
Evakuacijske poti so zaščitene pred vdorom ognja in/ali dima
B1.4
Evakuacijske poti so čim krajše in vodijo neposredno na prosto
B1.5
Ljudje lahko po evakuacijski poti pridejo vse do izhoda iz stavbe na prosto
B1.6
Slepi hodniki so čim krajši in zaščiteni pred vplivi požara in/ali dima
B1.7
Evakuacijske poti so ločene od področij z visoko požarno ogroženostjo
B1.8
Zadostno število stopnišč
B1.9
Požarno ločena stopnišča
B1.10
V zgornjem delu stopnišča je okno ali prezračevalna odprtina
B1.11
Evakuacijske poti so vedno prehodne
B1.12
Vrata hotelskih sob se vedno z lahkoto odpirajo z notranje strani
B1.13
Vrata na stopnišče so zahtevane kakovosti
B1.14
Vrata iz kleti na stopnišče so zahtevane kakovosti
B1.15
Vrata iz sob na evakuacijske poti so zahtevane kakovosti
B1.16
Vrata med področji z visoko požarno ogroženostjo in evakuacijskimi potmi so zahtevane kakovosti
obstoječe
Oprema
da
ne
n.z.
točke
B2.1
Na evakuacijskih poteh ni ovir
B2.2
Na evakuacijskih poteh ni zavajajočih ogledal
B2.3
Odpiranje vrat za izhod v sili ni ovirano
B2.4
Obloge in dekoracije so zahtevane kakovosti
B2.5
Na evakuacijskih poteh in izhodih v sili, ki morajo biti osvetljeni, je varnostna razsvetljava
B2.6
Evakuacijske poti so v zadostni meri označene s standardnimi varnostnimi znaki
B2.7
Določeno je zbirno mesto
B2.8
Varnostna navodila za osebje in goste so objavljena v vhodni avli na dobro vidnem mestu
B2.9
Načrt evakuacijske poti je v vsakem nadstropju
B2.10
Varnostna navodila za goste so v vsaki sobi za goste na dobro vidnem mestu
B2.11
V vsaki sobi za goste je načrt evakuacijske poti

 Opombe:


Seznam S - Sistemi
obstoječe
Razsvetljava/varnostna razsvetljava
da
ne
n.z.
točke
S1.1
Električna razsvetljava
S1.2
Električna napeljava je v dobrem stanju
S1.3
Na evakuacijskih poteh je varnostna razsvetljava
obstoječe
Ogrevanje
da
ne
n.z.
točke
S2.1
Kurilnica je zahtevane kakovosti
S2.2
Ventili za prekinitev oskrbe s tekočimi in plinskimi gorivi
S2.3
Glavna plinska zaporna pipa
S2.4
Utekočinjen plin se shranjuje izven stavbe
S2.5
Posamezne vgrajene naprave za ogrevanje so varno nameščene in redno vzdrževane
S2.6
Navodila za uporabo posameznih vgrajenih naprav za ogrevanje so dobro vidna
obstoječe
Prezračevanje
da
ne
n.z.
točke
S3.1
Prezračevanje ima stikalo za izklop v sili
obstoječe
Osebna in tovorna dvigala
da
ne
n.z.
točke
S4.1
Dvigala ustrezajo produktnim in varnostnim standardom
obstoječe
Gasilniki
da
ne
n.z.
točke
S5.1
Gasilniki so zahtevane kakovosti
S5.2
Gasilniki so na ustreznih mestih
S5.3
Gasilniki so lahko dostopni in brezhibni
S5.4
Gasilniki so jasno označeni
S5.5
Gasilniki so redno vzdrževani
obstoječe
Alarmiranje in obveščanje v sili
da
ne
n.z.
točke
S6.1
Zvočni alarmni sistem je zahtevane kakovosti
S6.2
Zanesljive naprave za klic v sili (112)

 Opombe:


Seznam E - Dodatno
obstoječe
Prüfliste E
da
ne
točke
E1
Brezžični javljalnik požara in interna alarmna naprava v vsaki sobi za goste (brez točk, če obstaja E.03
E2
Hotel je delno opremljen z avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje (brez točk, če obstaja E.03).
E3
Hotel je v celoti opremljen z avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje
E4
Vzdrževanje naprav za odkrivanje požara in alarmiranje
0
E5
Hotel je delno opremljen s sprinklerskim sistemom (brez točk, če obstaja E.06).
E6
Hotel je v celoti opremljen s sprinklerskim sistemom
E7
Vzdrževanje sprinklerskega sistema
0
E8
Avtomatsko obveščanje gasilske službe
E9
Posebni ukrepi za alarmiranje gostov, ki se ne morejo odzvati na zvočni alarm
E10
Dimni sektor na vodoravnih evakuacijskih poteh ni daljši od 30 metrov
E11
Vrata dimnega sektorja se samodejno zapirajo
E12
Vrata dimnega sektorja držijo odprta magnetne naprave, zapre pa jih dimni oziroma požarni javljalnik, nameščen v neposredni bližini vrat
E13
Vrata dimnega sektorja držijo odprta magnetne naprave, zapre pa jih lahko avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje požara
E14
Vzdrževanje vrat dimnega sektorja
0
E15
Odvod dima z evakuacijskih poti
E16
Odvod dima iz stopnišč (brez točk, če obstaja E.17)
E17
Nadtlak v stopniščnih jaških
E18
Vzdrževanje naprav za odvod dima oziroma naprav za ustvarjanje nadtlaka
0
E19
Zunanje stopnišče za izhod v sili
E20
Vse sobe za goste so zgrajene kot ločeni požarni in dimni sektorji
E21
Sobe za goste so ločene s požarnoodpornimi stenami
E22
Vrata sob za goste se samodejno zapirajo
E23
Ni kleti
E24
Etaže pod pritličjem so z dvojimi vrati ločene od stopnišča
E25
Evakuacijsko dvigalo
E26
Dvigalo za gasilce
E27
Preverjanje požarnovarnostnih ukrepov vsakih 12 mesecev
E28
Preverjanje požarnovarnostnih ukrepov vsakih 24 mesecev (brez točk, če obstaja E.27)
E29
-
E30
-
E31
Požarni red
E32
V vhodni avli se uporabljajo piktogrami
E33
Piktogrami se uporabljajo v vsaki sobi za goste
E34
Navodila za obnašanje v sili dobi gost ob prihodu ali na zahtevo po televiziji v lokalnem jeziku in tudi v ustreznem tujem jeziku, odvisno od izvora običajnih hotelskih gostov
E35
Navodila za evakuacijo so na voljo v lokalnem jeziku in v ustreznih tujih jezikih, odvisno od izvora običajnih hotelskih gostov (brez točk, če obstaja E.36).
E36
Avtomatski sistem za vodeno delno evakuacijo
E37
Evropsko številko za klic v sili 112 (obveščanje reševalnih služb) se lahko neposredno pokliče iz vsake sobe za goste.
E38
Vsaki postelji za goste pripada zaščitna kapuca za evakuacijo
E39
Dodatni napotki za goste, ki v požaru potrebujejo posebno pomoč
E40
Prihod gasilske ekipe z najmanj 6 gasilci v največ 10 minutah
E41
Knjiga gostov s podatkom o številu gostov v hotelu je vedno na voljo
E42
Knjiga gostov s podatki o številu in mestu nastanitve gostov, ki v požaru potrebujejo posebno pomoč
E43
Orientacijski načrti za hitro lokalizacijo požara za gasilce
E44
Oznake evakuacijskih poti so blizu tal
E45
Notranji hidrant (s poltogo cevjo) po SIST EN 671-1
E46
Električno napeljavo hotela preverja usposobljena oseba vsakih 12 mesecev
E47
Televizor se samodejno pogasi
E48
Pisna navodila za ukrepanje hotelskega osebja v primeru nevarnosti
E49
Strogo izvajanje prepovedi kajenja
E50
Strogo izvajanje varnega odlaganja odpadkov
E51
Certificirano razpršilo (sprej) za gašenje je na voljo v restavraciji in v kuhinji
E52
V vsaki sobi za goste je na voljo certificirano razpršilo (sprej) za gašenje
E53
-
E54
-
E55
-
E56
-
E57
-
E58
-
E59
-
E60
-
E61
Vse osebje je opravilo tečaj osnovnega usposabljanja
E62
Vse osebje vsakih 12 mesecev opravi tečaj osnovnega usposabljanja
E63
20 % osebja se je enkrat praktično usposabljalo za uporabo gasilnika
E64
20 % osebja se vsaki dve leti praktično usposablja za uporabo gasilnika
E65
Osebje s posebnimi nalogami iz požarne zaščite je enkrat opravilo praktično usposabljanje za uporabo gasilnika
E66
Osebje s posebnimi nalogami iz požarne zaščite se vsakih 24 mesecev praktično usposablja za uporabo gasilnika
E67
10 % osebja je enkrat prejelo posebna navodila
E68
10 % osebja vsakih dvanajst mesecev prejme posebna navodila
E69
Vse osebje s posebnimi nalogami iz požarne zaščite (vključno z osebjem, ki je prisotno ponoči) je enkrat opravilo posebno usposabljanje iz požarne zaščite
E70
Vse osebje s posebnimi nalogami iz požarne zaščite (vključno z osebjem, ki je prisotno ponoči) se vsakih dvanajst mesecev usposablja na področju požarne zaščite
E71
Oseba, odgovorna za požarno varnost, ustreza nacionalni praksi/standardu
E72
Dodatna oseba, odgovorna za požarno varnost, ustreza nacionalni praksi/standardu
E73
Oseba, odgovorna za požarno varnost, se v skladu z nacionalno prakso/standardom izpopolnjuje vsaka 3 leta
E74
Dodatna oseba, odgovorna za požarno varnost, se v skladu z nacionalno prakso/standardom izpopolnjuje vsaka 3 leta
E75
Oseba, odgovorna za požarno varnost, se v skladu z nacionalno prakso/standardom izpopolnjuje vsakih 5 let
E76
Dodatna oseba, odgovorna za požarno varnost, se v skladu z nacionalno prakso/standardom izpopolnjuje vsakih 5 let
E77
Tečaj iz upravljanja požarne varnosti
E78
Redna vaja evakuacije (interna) vsakih 12 mesecev
E79
Redna vaja evakuacije (interna) vsakih 24 mesecev (brez točk, če obstaja E.78)
E80
Obširnejša vaja evakuacije vsakih 12 mesecev (sodelujejo gosti in po možnosti gasilci)
E81
Obširnejša vaja iz evakuacije vsakih 24 mesecev (sodelujejo gosti in po možnosti gasilci (brez točk, če obstaja E.80)
E82
Upravnik hotela se vsakih 5 let izpopolnjuje na tečaju iz organiziranja varstva pred požarom (brez točk, če obstaja E.83)
E83
Upravnik hotela se vsaka 3 leta izpopolnjuje na tečaju iz organiziranja varstva pred požarom
E84
Na območju hotela je vedno na voljo osebje (najmanj 1 oseba), usposobljeno za varstvo pred požarom (brez točk, če obstaja E.85/E86)
E85
Na območju hotela je vedno na voljo osebje (najmanj 2 osebi), usposobljeno za varstvo pred požarom (brez točk, če obstaja E.86)
E86
Na območju hotela je vedno na voljo osebje (več kot 2 osebi), usposobljeno za varstvo pred požarom
0

 Opombe:Seznam C - Temeljne zahteve
obstoječe
Alternativno
da
ne
C1.1
Hotel je v celoti opremljen z avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje. in javljanje požara ter alarmiranje
C1.2
Hotel je v celoti opremljen z avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje.
obstoječe
Dodatno
da
ne
C2.1
Oseba, odgovorna za varstvo pred požarom v hotelu, ustreza nacionalnim standardom/praksi.
C2.2
Priročnik požarne varnosti, ki vsebuje informacije o napravah za zaščito pred požarom, organizacijskih ukrepih varstva pred požarom in o usposabljanju za ravnanje v primeru požara
C2.3
Načrt ukrepanja ob nesrečah
C2.4
Vsakih 12 mesecev dobiva vse osebje informacije in navodila in se usposablja v skladu s svojimi nalogami.
C2.5
Redne vaje evakuacije (interne) so vsakih 12 mesecev.
C2.6
Vse sisteme za zaščito pred požarom, npr. sistem za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, redno pregledujejo in vzdržujejo ustrezno usposobljene osebe.
C2.7
Požarna tveganja se redno ocenjujejo, na primer s pomočjo kontrolnih seznamov.
C2.8
Osebje, usposobljeno za varstvo pred požarom (najmanj ena oseba), je vedno na območju hotela.

 Opombe: