Λίστες ελέγχου
Οδηγίες
Για να χειριστείτε τη/τις λίστα/ες ελέγχου σας για ένα ή περισσότερα ξενοδοχεία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια που παρουσιάζονται παρακάτω:
= δημιουργία λίστας ελέγχου ξενοδοχείου
= επιλογή ξενοδοχείου για αποθήκευση των δεδομένων
= επεξεργασία ονόματος ξενοδοχείου και προγράμματος
= διαγραφή των λιστών ελέγχου ξενοδοχείου
= εκτύπωση των λιστών ελέγχου ξενοδοχείου (pdf)
Αφού έχετε δημιουργήσει μια νέα λίστα ελέγχου ξενοδοχείου παρακαλούμε συμπληρώστε τις λίστες ελέγχου M, B, S, E και των Βασικών απαιτήσεων, χρησιμοποιώντας το μενού στα αριστερά. Τα ενδιάμεσα και / ή τα τελικά αποτελέσματα του επιλεγμένου ξενοδοχείου θα αποθηκεύονται στον πίνακα. - Κόκκινο χρώμα: όχι αρκετά σημεία στην αντίστοιχη λίστα. - Πράσινο χρώμα: ΟΚ
List M
List B
List S
List E
List C
Total
Mercure Hotel
Selfaudit
24.10.20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
cds
Selfaudit
0
0
0
0
0
Mercure Hotel Centro Oberhausen
Audit
0
0
0
0
0
43412595893
Selfaudit
0
0
0
0
0
22108087668
Selfaudit
0
0
0
0
0
64446472952
Selfaudit
0
0
0
0
0
80144656775
Selfaudit
0
0
0
0
0
Narai
Selfaudit
0
0
0
0
0
ibis
Selfaudit
0
0
0
0
0