Οδηγίες χρήσης
1 Σκοπός
Η διαδραστική έκδοση σας προσφέρετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λίστες ελέγχου του SAFEHOTEL σε απευθείας σύνδεση. Ως εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του-ων ξενοδοχείου-ων σας για επιθεώρηση αργότερα. Η εγγραφή είναι απαραίτητη εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιείστε τις λίστες ελέγχου σαν εργαλείο για την τακτική αξιολόγηση των κινδύνων. Εάν επιθυμείτε να μην εγγραφείτε, τότε τα δεδομένα σας δεν θα αποθηκευθούν. Το σύστημα με τις λίστες ελέγχου, είναι ένα εργαλείο για την εξακρίβωση του επιπέδου της πυρασφάλειας σε οποιοδήποτε υπάρχον ξενοδοχείο με ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Περιέχει τις πιο σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 86/666/ΕΟΚ για την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία καθώς και τις «Κατευθυντήριες γραμμές για την πυρασφάλεια στα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία - Μεθοδολογία Πυρασφάλειας Ξενοδοχείων MBS (Διοίκηση, Κτίριο και Συστήματα)» που διατίθενται από το HOTREC το 2010.
2 Επιθεωρητής
Οι έλεγχοι στα ξενοδοχεία θα πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένα πρόσωπα.* Αυτοί μπορούν να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος ή ειδικοί σχετικά με την πυρασφάλεια, αναγνωρισμένοι από εθνικό ή Ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης.* Για λεπτομέρειες σχετικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του προγράμματος της χώρας σας.
3 Χρήση
Ένα μέτρο ασφαλείας σημειώνεται στο πεδίο "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ" - ανάλογα με την περίπτωση. Εάν υπάρχει ένα μέτρο που δεν απαιτείται, για παράδειγμα μια πόρτα διαφυγής δίπλα σε μια συρόμενη ή περιστρεφόμενη πόρτα και το ξενοδοχείο δεν διαθέτει καθόλου συρόμενες ή περιστρεφόμενες πόρτες, αυτό θα πρέπει να καταγραφεί με ένα σημάδι στο πεδίο "δεν απαιτείται".
4 Λίστες Ελέγχου
4.1 Λίστες ελέγχου - Βασικές απαιτήσεις
Οι λίστες ελέγχου M, B, S χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν αν είναι οι σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία και η μεθοδολογία MBS πληρούνται (Συνολική βαθμολογία: 100 βαθμοί) - Λίστα ελέγχου M : Διαχείριση - Οργανωτικά μέτρα - Λίστα ελέγχου Β : Κτίριο - οδεύσεις διαφυγής - Λίστα ελέγχου S : Συστήματα - Υπηρεσίες Κτίριου
4.2 Λίστες ελέγχου - Πρόσθετα μέτρα
Η Λίστα ελέγχου Ε περιέχει ορισμένες «επιλογές ασφαλείας» που βελτιώνουν την πυρασφάλεια ενός ξενοδοχείου. Διάφοροι βαθμοί ποιότητας μπορεί να αποκτηθούν από την εφαρμογή αυτών των μέτρων.
4.3 Βασικές απαιτήσεις
Οι βασικές απαιτήσεις δείχνουν ότι η καλή διαχείριση της πυρασφάλειας και η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού αποτελούν θεμελιώδη τμήματα της συνολικής στρατηγικής για την πυρασφάλεια των ξενοδοχείων. Επιπλέον η ανίχνευση καπνού είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των επισκεπτών.
4.4 Προδιαγραφές και υπογραφή
Ο επιθεωρητής πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε το όνομα, την ημερομηνία και το όνομα του ξενοδοχείου στο οποίο γίνεται ο έλεγχος. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ο επιθεωρητής πρέπει να υπογράψει τις λίστες ελέγχου και να τις αριθμήσει, για να διασφαλιστεί η πληρότητα των λιστών.
4.5 Πρόσθετες πληροφορίες
Πρόσθετη πληροφόρηση δίνεται για κάθε καταχώρηση που είναι επισημασμένη. Οι πληροφορίες και οι εξηγήσεις που δίνονται στις λίστες M, B, S προέρχονται κατά την πλειοψηφία τους από το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία ή τη μεθοδολογία MBS από το HOTREC.
4.6 Πιθανά αντισταθμιστικά μέτρα
Εάν μια καταχώρηση επισημαίνεται με ένα συγκεκριμένο μέτρο αντιστάθμισης είναι αποδεκτό, το οποίο πρέπει να σημειωθεί στο σημείο "Παρατηρήσεις".
4.7 Σχόλια
Οποιαδήποτε σημαντικά πρόσθετα στοιχεία, ο επιθεωρητής μπορεί να σημειωθεί σε αυτό το τμήμα.
5 Έκδοση της πιστοποίησης "Safehotel-Star"
5.1
Οι συμπληρωμένες λίστες ελέγχου πρέπει να στέλνονται με e-mail σε μορφή pdf, στο γραφείο του Safehotel (star@safehotel.org).
5.2
Εάν ένα ξενοδοχείο πληροί τις βασικές απαιτήσεις και έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 300 βαθμούς, τότε παραλαμβάνει το αστέρι του "Safehotel"
5.3
Μετά την καταβολή του τέλους εγγραφής (200 ευρώ + ΦΠΑ), το πιστοποιητικό του Safehotel πιστοποιεί ότι το ξενοδοχείο συμπεριλαμβάνεται στην βάση δεδομένων του "Safehotel-Star-Hotels" (www.safehotel.org)
5.4
Το πιστοποιητικό έχει ισχύ για 3 χρόνια.