Βασικές Απαιτήσεις
Hotel: Free trial / self audit
Εναλλακτικά
yes
no
Ξενοδοχείο τμηματικά εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα ανίχνευσης καπνού και σύστημα συναγερμού
Ξενοδοχείο πλήρως εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα ανίχνευσης καπνού και σύστημα συναγερμού
Πρόσθετα
yes
no
Υπεύθυνο άτομο για την πυρασφάλεια στο ξενοδοχείο που ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο / πρακτική
Το μητρώο πυρασφαλείας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα πυρασφαλείας, τις διαδικασίες διαχείρισης και κατάρτισης
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης
Όλο το προσωπικό έλαβε πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση σε θέματα πυρασφάλειας, σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, κάθε δώδεκα μήνες
Τυπική άσκηση εκκένωσης γίνεται κάθε 12 μήνες
Όλα τα συστήματα πυρασφάλειας, π.χ. συστήματα ανίχνευσης καπνού & πυρκαγιάς, σύστημα συναγερμού, επιθεωρούνται τακτικά και συντηρούνται από πρόσωπα με κατάλληλα προσόντα
Η τακτική αξιολόγηση των κινδύνων πυρκαγιάς διενεργείται, π.χ. με ένα σύστημα λίστας ελέγχου
Εκπαιδευμένο προσωπικό (τουλάχιστον 1) διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις