Λίστα ελέγχου B - Κτίριο, Οδεύσεις διαφυγής
Hotel: Free trial / self audit
existing
Κατασκευή και πόρτες
yes
no
n.rq.
points
Ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα
1
Οι οδεύσεις διαφυγής να είναι επαρκώς ευρείς
 
1
Οι οδεύσεις διαφυγής προστατεύονται από την είσοδο της φωτιάς και / ή του καπνού
 
1
Οι οδεύσεις διαφυγής να είναι όσο το δυνατόν συντομότερες προς μια έξοδο κινδύνου του κτιρίου
1
Τα άτομα μπορούν να παραμείνουν εντός της όδευσης διαφυγής μέχρι να φτάσουν στο εξωτερικό του κτιρίου
1
Τα τυφλά περάσματα διατηρούνται όσο το δυνατόν συντομότερα και προστατεύονται από τις συνέπειες μιας πυρκαγιάς.
1
Οι περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς χωρίζονται από μια όδευση διαφυγής
1
Επαρκής αριθμός κλιμακοστασίων
1
Κλιμακοστάσια κλειστά
 
1
Φωταγωγός ή παράθυρο για αερισμό στο πάνω μέρος του κλιμακοστασίου
1
Οι οδεύσεις διαφυγής είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή
 
1
Οι πόρτες των υπνοδωματίων ενός ξενοδοχείου πάντα πρέπει να λειτουργούν εύκολα από το εσωτερικό
 
1
Οι πόρτες που έχουν πρόσβαση στα κλιμακοστάσια, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ποιότητα
1
Οι πόρτες μεταξύ κλιμακοστασίου και υπογείου πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ποιότητα
1
Οι πόρτες μεταξύ των υπνοδωματίων και των οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να έχουν με την απαιτούμενη ποιότητα
1
Οι πόρτες μεταξύ των περιοχών που παρουσιάζουν μεγάλο δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς και των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ποιότητα.
1
existing
Εσωτερικά
yes
no
n.rq.
points
Οδεύσεις διαφυγής χωρίς εμπόδια
1
Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι ελεύθερες από παραπλανητικούς καθρέπτες.
 
1
Η λειτουργία των πορτών των εξόδων κινδύνου να μην παρεμποδίζεται.
 
1
Οι επενδύσεις και τα διακοσμητικά πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ποιότητα
 
1
Οι οδεύσεις διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που απαιτούν φωτισμό, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης
 
1
Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι επαρκώς σηματοδοτημένες με τυποποιημένα σήματα ασφάλειας
 
1
Το σημείο συγκέντρωσης είναι ορισμένο
 
1
ΟΙ οδηγίες έκτακτης ανάγκης για το προσωπικό και τους πελάτες είναι εμφανώς τοποθετημένες στην είσοδο.
 
1
Μια απλή κάτοψη σε κάθε όροφο
 
1
Οδηγίες έκτακτης ανάγκης για τους πελάτες, είναι εμφανώς αναρτημένες σε κάθε υπνοδωμάτιο
 
1
Μια απλή κάτοψη σε κάθε υπνοδωμάτιο
 
1
 Bemerkungen
Total 26