Λίστα Ελέγχου M - Διαχείριση, Οργανωτικά μέτρα
Hotel: Free trial / self audit
existing
Η ευθύνη για την πυρασφάλεια
yes
no
points
Υπεύθυνος για την πυρασφάλεια - ορισμένος
6
existing
Μητρώο πυρασφάλειας
yes
no
points
Μητρώο Πυρασφάλειας διαθέσιμο για επιθεώρηση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)
6
Ορισμένος υπεύθυνος για το μητρώο πυρασφάλειας
1
Το μητρώο της πυρασφάλειας ενημερώνεται τακτικά
1
existing
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης
yes
no
points
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμο για επιθεώρηση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)
5
Ορισμένος υπεύθυνος για το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης
1
Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ενημερώνεται τακτικά
1
existing
Εκπαίδευση του προσωπικού πυρασφαλείας
yes
no
points
Όλο το προσωπικό έχει λάβει την κατάλληλη πληροφόρηση, οδηγίες και εκπαίδευση σε προκαθορισμένη και τακτική βάση
5
Προσωπικό με ειδικά καθήκοντα πυροπροστασίας (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που δουλεύει νύχτα) έχει λάβει ειδική εκπαίδευση πυρασφαλείας
3
Η εκπαίδευση τεκμηριώνεται στο μητρώο Πυρασφάλειας
1
existing
Άσκηση εκκένωσης
yes
no
points
Η εκκένωση του ξενοδοχείου περιγράφεται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης
3
Βασική άσκηση εκκένωσης που πραγματοποιείται σε τακτική βάση
4
Η άσκηση εκκένωσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται στο μητρώο πυρασφαλείας.
1
existing
Επιθεώρηση και συντήρηση
yes
no
points
Οι τακτικοί έλεγχοι διαχείρισης, διενεργούνται όπως περιγράφεται στο μητρώο πυρασφάλειας
3
Ειδικευμένα άτομα να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις, δοκιμές και συντηρήσεις
3
Οι επιθεωρήσεις, δοκιμές και συντηρήσεις καταχωρούνται στο μητρώο Πυρασφάλειας
3
existing
Εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς
yes
no
points
Εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς που διενεργείται τακτικά
7
Τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς είναι διαθέσιμα
1
55
 Bemerkungen