SAFEHOTEL - Základní požadavky
Hotel: Free trial / self audit
Alternativně
ano
ne
Hotel je částečně vybaven automatickým systémem poplachu a detekce kouře (EPS)
Hotel je kompletně vybaven automatickým systémem poplachu a detekce kouře (EPS)
Doplňkově
ano
ne
Osoba odpovědná za požární bezpečnost hotelu určená v souladu s požadavky národních standard/ praxe
Dokumentace požární ochrany hotelu obsahuje informace o požárně bezpečnostních systémech objektu hotelu, instrukce, jak má vedení hotelu postupovat, pravidla školení, odborné přípravy
Havarijní plán
Veškerý personál obdrží informace, instrukce a je proškolen z hlediska požárně bezpečnostních požadavků v souladu s povinnostmi, které jsou dány jejich pracovním zařazením, a to každých 12 měsíců
Standardní nácvik evakuace je prováděn každých 12 měsíců
Všechny požárně bezpečnostní systémy, jako např. automatický systém poplachu a detekce kouře, jsou pravidelně kontrolovány a revidovány osobami s odbornou způsobilostí, resp. oprávněnými osobami či firmami (které mají právo konkrétní požárně bezpečnostní zařízení revidovat, tzn. buďto firma, která konkrétní zařízení realizovala nebo firma, která je realizační firmou prokazatelně proškolena a tato práva (kontroly) má
Pravidelně prováděné posouzení míry požárního nebezpečí hotelu v souladu s výše uvedeným systémem kontrolních listů
V kteroukoliv dobu je v prostorách hotelu dostupný proškolený personál (alespoň 1 osoba)