Kontrolní list M – Management Organizační opatření
Hotel: Free trial / self audit
stávající
Odpovědnost za požární ochranu (bezpečnost)
ano
ne
body
Osoba odpovědná za požární bezpečnost.
6
stávající
Dokumentace požární ochrany
ano
ne
body
Dokumentace požární ochrany je k dispozici k nahlédnutí (v tištěné nebo elektronické podobě).
6
Osoba odpovědná za vedení dokumentace požární ochrany.
1
Dokumentace požární ochrany je pravidelně aktualizována.
1
stávající
Dokumentace zdolávání požáru
ano
ne
body
Dokumentace zdolávání požáru je k dispozici k nahlédnutí (v tištěné nebo elektronické podobě).
5
Osoba odpovědná za dokumentaci zdolávání požáru.
1
Dokumentace zdolávání požáru je pravidelně aktualizována.
1
stávající
Školení zaměstnanců o požární ochraně
ano
ne
body
Veškerému personálu jsou pravidelně poskytovány základní informace, instrukce (školení zaměstnanců).
5
Zaměstnanci se specifickými úkoly požární ochrany (včetně zaměstnanců přítomných v noci), se účastní speciálního školení požární prevence.
3
Záznamy o školení zaměstnanců jsou vedeny v dokumentaci požární ochrany.
1
stávající
Nácvik evakuace
ano
ne
body
Evakuace hotelu je popsána v dokumentaci zdolávání požáru (evakuačním plánu).
3
Standardní nácvik evakuace je prováděn pravidelně.
4
Nácvik evakuace je veden v dokumentaci požární ochrany.
1
stávající
Kontrola a údržba
ano
ne
body
Pravidelné kontroly prováděné dle dokumentace požární ochrany.
3
Kontroly, zkoušky a údržba jsou prováděny kvalifikovanými osobami.
3
Kontroly, zkoušky a údržba jsou vedeny v dokumentaci požární ochrany.
3
stávající
Posouzení požárního nebezpečí
ano
ne
body
Posouzení požárního nebezpečí je prováděno pravidelně.
7
Dokumentace závěrů posouzení požárního nebezpečí je k dispozici.
1
50
 Bemerkungen