Lista C - Podstawowe wymagania
Hotel: Free trial / self audit
Alternatywnie
tak
nie
Hotel częściowo wyposażony w automatyczne urządzenia sygnalizacji pożaru
Hotel całkowicie wyposażony w automatyczne urządzenia sygnalizacji pożaru
Dodatkowo
tak
nie
Osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony przeciwpożarowej / właściciel, dyrektor / posiada przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a pracownik prowadzący sprawy bezpieczeństwa pożarowego wymagane kwalifikacje
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r i jest aktualna
Opracowano: - Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia - Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, - Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami, Zwane w dalszej części „ Planem Postępowania w Nagłych Wypadkach „
Wszyscy pracownicy odbywają odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w czasie których zapoznawani są z ich zadaniami związanymi z pełniona funkcją co 12 miesięcy
Standardowe ćwiczenia ewakuacyjne (wewnętrzne) co 12 miesięcy
Wszystkie urządzenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej np. systemy wczesnego wykrywania i alarmowania są regularnie kontrolowane i konserwowane przez wykwalifikowany personel
Prowadzona jest regularna ocena stanu zagrożenia pożarowego np. w oparciu o " listy kontrolne "
Przeszkolony personel w zakresie ochrony przeciwpożarowej (minimum jedna osoba) przez cały czas jest obecny na terenie hotelu