SAFEHOTEL Instrukce k použití kontrolních listů
1 Cíl
Předkládaný systém kontrolních listů je jakýmsi jednotným nástrojem k hodnocení úrovně požární bezpečnosti v kterémkoliv stávajícím evropském hotelu. Zahrnuje nejvýznamnější požadavky Doporučení Rady č. 86/666/EEC pro pravidla požární bezpečnosti u stávajících hotelů, stejně jako metodiky “Pokyny požární bezpečnosti v evropských hotelech – Požární bezpečnosti hotelů MBS (Management, Building – Objekt hotelu, Únikové cesty a Systémy)”, zpřístupněné obchodním sdružením hotelů, restaurací a kaváren Evropské unie "HOTREC" v roce 2010.
2 Kontroly
Kontroly musí být prováděny speciálně proškolenými osobami - osoba odborně způsobilá v oblasti požární prevence nebo speciálně školení příslušníci hasičského záchranného sboru pověření národním nebo evropským akreditačním orgánem.
3 Použití
U jednotlivých bezpečnostních opatření se vyplní příslušné pole “ano" nebo "ne”. V případě, že dané opatření není požadováno, např. požadavek dalšího únikového východu přiléhajícího k turniketovým nebo posuvným dveřím, a v hotelu turniketové ani posuvné dveře nejsou, vyplní se pole "NP“ (není požadováno).
4 Kontrolní listy
4.1 Kontrolní listy - Základní požadavky
Kontrolní listy "M, B, S" jsou určeny k hodnocení úrovně požární bezpečnosti v kterémkoliv stávajícím evropském hotelu, konkrétně toho, zda jsou splněny požadavky Doporučení Rady č. 86/666/EEC pro pravidla požární bezpečnosti u stávajících hotelů, stejně jako metodiky “Pokyny požární bezpečnosti v evropských hotelech – Požární bezpečnosti hotelů MBS (Management, Building – Objekt hotelu, Únikové cesty a Systémy)”. (Celkový počet možných bodů je 100). - Kontrolní list M: Management, organizační opatření - Kontrolní list B: (Building) – Objekt hotelu, únikové cesty - Kontrolní list S: Systémy, technologie, vybavení objektu hotelu
4.2 Kontrolní listy - Další (doplňková) opatření
Kontrolní list E obsahuje určité "bezpečnostní alternativy", které zvyšují úroveň požární bezpečnosti posuzovaného hotelu. Implementací těchto opatření mohou být získány další body.
4.3 Základní požadavky
Základní požadavky vyjadřují skutečnost, že z hlediska požární bezpečnosti schopný management a odpovídajícím způsobem proškolený personál jsou elementárními prvky celé strategie požární bezpečnosti hotelu. Kromě toho, nezbytným prvkem filozofie zabezpečení hostů hotelu z hlediska požární bezpečnosti je také systém detekce kouře
4.4 Specifikace a podpis
Inspektor musí vyplnit v prvé řadě jméno, datum, uvést název hotelu, který je kontrolován. Po ukončení kontroly musí inspektor podepsat kontrolní listy a očíslovat je, aby byla zajištěna jejich úplnost.
4.5 Další informace
Pro každou položku označenou je na druhé straně kontrolních listů uvedena tzv. dodatečná informace. Informace a vysvětlení uvedené v kontrolních listech M, B, S jsou víceméně převzaty z originálního textu doporučení Rady č. 86/666/EEC pro zajištění požární bezpečnosti stávajících hotelů nebo z metodiky MBS, zdroj HOTREC.
4.6 Možné kompenzace
Je-li položka označena ©, je možné použití určité kompenzace. V případě využití kompenzace, musí být toto uvedeno v "Poznámkách".
4.7 Poznámky
Do této části může inspektor vyznačit jakékoliv další důležité skutečnosti.
5 Vystavení certifikátu ‘Safehotel-Star‘
5.1
Vyplněné kontrolní listy musí být odeslány e-mailem v PDF formátu do kanceláře organizace „Safehotel-Star“ (star@safehotel.org).
5.2
Pokud kontrolovaný hotel splňuje základní bezpečnostní požadavky a v konečném součtu obdržel minimálně 300 bodů, bude mu vystaven certifikát „Safehotel-Star“.
5.3
Po uhrazení poplatku 200 Euro & daň z přidané hodnoty bude konkrétnímu hotelu vydán certifikát, kterým bude hotel zařazen do kategorie „Safehotel-Star“ a bude včleněn do centrální databáze, která takto bezpečné hotely eviduje (www.safehotel.org).
5.4
Platnost certifikátu je 3 roky.