Seznam C - Temeljne zahteve
Hotel: Free trial / self audit
Alternativno
da
ne
Hotel je v celoti opremljen z avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje. in javljanje požara ter alarmiranje
Hotel je v celoti opremljen z avtomatskim sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje.
Dodatno
da
ne
Oseba, odgovorna za varstvo pred požarom v hotelu, ustreza nacionalnim standardom/praksi.
Priročnik požarne varnosti, ki vsebuje informacije o napravah za zaščito pred požarom, organizacijskih ukrepih varstva pred požarom in o usposabljanju za ravnanje v primeru požara
Načrt ukrepanja ob nesrečah
Vsakih 12 mesecev dobiva vse osebje informacije in navodila in se usposablja v skladu s svojimi nalogami.
Redne vaje evakuacije (interne) so vsakih 12 mesecev.
Vse sisteme za zaščito pred požarom, npr. sistem za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje, redno pregledujejo in vzdržujejo ustrezno usposobljene osebe.
Požarna tveganja se redno ocenjujejo, na primer s pomočjo kontrolnih seznamov.
Osebje, usposobljeno za varstvo pred požarom (najmanj ena oseba), je vedno na območju hotela.