Lijst C - Kern vereisten
Hotel: Free trial / self audit
Alternatieve mogelijkheid
yes
no
Het hotel is gedeeltelijk uitgerust met een rook meldings- en alarmeringssysteem
Het hotel is uitgerust met een volledig rookmeldings- en alarmeringssysteem.
Additive
yes
no
Er is iemand aangewezen als verantwoordelijke voor de brandveiligheid naar nationale norm/ gebruik
Er is een brandveiligheids register waarin zijn opgenomen de gegevens met betrekking tot de brandveiligheidssystemen, procedures van leidinggeven en opleiding.
Er is een noodplan.
Al het personeel is jaarlijks geïnformeerd over, geïnstrueerd en getraind in brandveiligheid overeenkomstig hun taken en verantwoordelijkheden.
Er wordt jaarlijks een standaard evacuatieoefening gehouden.
Alle brandbeveiligingssystemen, bijvoorbeeld rook- en brandmelding- en alarmeringssystemen zijn onderworpen aan een regelmatige inspectie en onderhoud door daartoe gekwalificeerde personen.
Er worden regelmatig brandrisicobepalingen uitgevoerd bijvoorbeeld aan de hand van een systeem met controlelijsten.
Er is altijd getraind personeel (minimum 1) op het terrein van het hotel aanwezig.