Sjekkliste - Sentrale krav
Hotel: Free trial / self audit
Alternativt
ja
no
Deler av hotellet er utstyrt med automatisk røykdeteksjons- og alarmeringssystem
Hele hotellet er dekket av automatisk røykdeteksjons- og alarmeringssystem
Obligatorisk
ja
no
Det er utpekt en ansvarlig leder for brannvernet i henhold til nasjonale krav
Det foreligger brannverndokumentasjon for branntekniske tiltak, kontrollrutiner og opplæring/øvelser
Det foreligger rømnings- og redningsplan
Alle ansatte har fått informasjon, opplæring og øvelse om brannvern i henhold til deres oppgaver i løpet av siste 12 måneder
Evakueringsøvelse er gjennomført i løpet av siste 12 måneder
Alle branntekniske anlegg, eksempelvis brannalarmanlegg, er jevnlig underlagt sakkyndig kontroll og vedlikehold av kvalifisert personell
Det gjennomføres regelmessige ROS-analyser for brannsikkerheten etter sjekkelister
Opplærte ansatte (minst 1) er tilstede i hotellet til en hver tid