SAFEHOTEL - Brukerveiledning
1 MÅL
Sjekklistene er et verktøy for å entydig fastsette nivået for brannsikkerheten i hvilket som helst eksisterende hotell i Europa. De inneholder de mest relevante føringene fra Europarådets anbefalinger for brannsikkerhet i eksisterende hoteller 86/666/EEC i tillegg til metodikken i Retningslinjer for brannsikkerhet i Europeiske hotell hotell brannsikkerhet MBS (Management, Building og Systems) metodikk. Dette er gjort tilgjengelig gjennom HOTREC i 2010.
2 INSPEKTØR
Sikkerhetskontrollen må utføres av en særskilt utdannet inspektør*. Dette kan være sær-skilt utdannet personell fra brannvesenet eller andre med særskilt kompetanse innen brannvern, godkjent av et nasjonalt eller Europeisk akkrediteringsråd. * detaljer om dette kan fås av din nasjonale kontaktperson (www.safehotel.org)
3 BRUK
Det krysses av for om et brannsikkerhetstiltak er i orden i kolonnene 'Ja' eller 'Nei'. Der-som et tiltak ikke eksisterer (f. eks ingen skyve- eller rotasjonsdører i rømningsvei) krysses det av i kolonnen 'Ikke krav'.
4 SJEKKELISTER
4.1 SJEKKELISTER - grunnleggende krav
Sjekklistene M, B og S benyttes for å kontrollere at de mest relevante føringene I EU-rådets anbefalinger for brannsikkerhet i eksisterende hoteller og at MBS-metodikken er ivaretatt. - Sjekkliste M: Forvaltning - organisatoriske tiltak - Sjekkliste B: Passive tiltak - bygningsmessige tiltak og rømningsveier - Sjekkliste S: Aktive tiltak - tekniske tiltak
4.2 SJEKKELISTER - ytterligere tiltak
Sjekkliste E inneholder enkelte tilleggstiltak som kan forbedre brannsikkerheten ved hotellet. En rekke kvalitetspoeng kan oppnås ved å implementere disse tiltakene.
4.3 SENTRALE KRAV
De mest sentrale kravene gjenspeiler at god forvaltning av brannsikkerhet og tilfredsstillende øvelser/opplæring av de ansatte er viktige for helheten i brannvernstrategien for hotellet. Videre er røykvarsling uunnværlig for gjestenes sikkerhet.
4.4 SPESIFIKASJON OG SIGNATUR
Brannsikkerhetsinspektøren må fylle ut navn, dato og hotellets navn under inspeksjonen. Etter gjennomført inspeksjon må sjekklistene signeres og nummereres som garanti for at listene er komplette.
4.5 TILLEGGSINFORMASJON
Tilleggsinformasjon er gitt for sjekkpunkter markert med (i). Informasjonen og forklaringer gitt i listene M, B og S er i hovedsak hentet fra den orginale teksten i EU-rådets anbefalinger for brannsikkerhet i eksisterende hoteller eller MBS-metodikken fra HOTREC.
4.6 MULIGE KOMPENSERENDE TILTAK
Dersom et punkt er markert med © foreligger det et akseptabelt kompenserende tiltak. Dette må beskrives under 'Merknader'.
4.7 MERKNADER
Viktige tilleggsfakta skal noteres under merknader.
5 Utstedelse av kvalitetsmerket "Safehotel-Star"
5.1
De utfylte sjekklistene må sendes i pdf-format til Safehotel-bureau (star@safehotel.org).
5.2
Dersom et hotell oppfyller de mest sentrale kravene og har en total poengsum på minst 300 vil de bli tildelt 'Safehotel star'.
5.3
Etter at registreringsgebyret på 200 Euro + mva er betalt kan - 'Safe-hotel-bevis' utstedes og - hotellet registreres i 'Safehotel-Star-hotels' databasen (www.safehotel.org)
5.4
Beviset er gyldig i 3 år