Lista M - Zarządzanie
Hotel: Free trial / self audit
wystepuje
Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową
tak
nie
punkty
Wyznaczono osobę odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową oraz pracownika do prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej
6
wystepuje
Dokumentacja bezpieczeństwa pożarowego
tak
nie
punkty
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dostępna w formie elektronicznej lub drukowanej
6
Wyznaczono osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego.
1
Dokumentacja bezpieczeństwa pożarowego jest regularnie aktualizowana.
1
wystepuje
Plan postępowania w nagłych wypadkach
tak
nie
punkty
Opracowano "Plan postępowania w nagłych wypadkach" na który składają się : - Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia - Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, - Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
5
Wyznaczono osobę odpowiedzialną za wymienione w pkt 3.1 opracowania
1
W/w opracowania są regularnie aktualizowane.
1
wystepuje
Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej
tak
nie
punkty
Cały personel podczas przyjęcia do pracy, oraz regularnie w trakcie pracy został stosownie przeszkolony, pouczony.
5
Personel, na którym ciążą szczególne zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeszedł specjalistyczne przeszkolenie (także pracujący na nocnej zmianie).
3
Fakt odbytego przeszkolenia jest dokumentowany.
1
wystepuje
Ćwiczenia ewakuacyjne
tak
nie
punkty
Ćwiczenia ewakuacji hotelu są opisane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
3
Standardowe ćwiczenia ewakuacji hotelu są regularnie przeprowadzane.
4
Fakt odbytego ćwiczenia ewakuacyjnego zostaje udokumentowany w dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.
1
wystepuje
Przeprowadzanie kontroli i konserwacja
tak
nie
punkty
Fakt przeprowadzania regularnych kontroli i ich opis jest odnotowany w dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.
3
Kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole, testy funkcjonowania i konserwację urządzeń przeciwpożarowych są zgodne z przepisami.
3
Fakty dokonania kontroli, testy funkcjonowania i konserwacji urządzeń przeciwpozarowych są odnotowywane w dokumentacji pożarowej.
3
wystepuje
Ocena stanu zagrożenia pożarowego
tak
nie
punkty
Prowadzona jest regularna ocena stanu zagrożenia pożarowego np. w oparciu o "listy kontrolne"
7
Wyniki oceny zagrożenia pożarowego są dokumentowane.
1
43
 Bemerkungen