Navodila za uporabo kontrolnih seznamov SAFEHOTEL
1 Cilji
Interaktivna različica omogoča, da se na spletu seznanite s kontrolnimi seznami SAFEHOTEL. Kot prijavljeni uporabnik lahko podatke o svojem hotelu oziroma hotelih shranite za kasnejše preverjanje. Prijava se med drugim priporoča tudi, če želite kontrolne sezname uporabiti za svoje redno ocenjevanje tveganja. Če se ne želite prijaviti, bodo vaši podatki po uporabi izbrisani. Sistem kontrolnih seznamov je orodje za usklajeno preverjanje ravni požarne varnosti v evropskih hotelih. Vsebuje najpomembnejša določila Priporočila Evropskega sveta za požarno varnost v hotelih 86/666/EGS in tudi Smernice za požarno varnost v evropskih hotelih - Metodologija MBS za požarno varnost v hotelih (Management, Building and Systems – Upravljanje, gradnja in sistemi), ki jo je pripravil HOTREC leta 2010.
2 Presojevalci
Zaradi zagotovljanja neodvisnosti pregledov jih lahko opravljajo izključno osebe, ki so finančno in osebno neodvisne od hotela. Poleg tega Urad Safehotel Star jamči za strokovnost presoje s tem, da so člani ekipe presojevalcev Safehotel strokovno kvalificirani in ustrezno usposobljeni eksperti.
3 Postopek
Varnostni ukrep se označi v ustreznem polju "da" ali "ne". Če ukrep ni potreben, na primer zahteva po vratih za izhod v sili v bližini drsnih ali vrtljivih vrat v hotelu, ki sploh nima drsnih ali vrtljivih vrat, se to označi v polju "ni potrebno".
4 Kontrolni seznami
4.1 Kontrolni seznami - osnovne zahteve
S kontrolnimi seznami M, B, S se preverja, ali so izpolnjene tehnične zahteve Priporočila Sveta EU za požarno varnost v obstoječih hotelih in Metodologije MBS HOTREC-a (skupna ocena: 100 točk): Kontrolni seznam M: Upravljanje - Organizacijski ukrepi za požarno zaščito, Kontrolni seznam B: Stavba - Evakuacijske poti, Kontrolni seznam S: Sistemi - Tehnični sistemi stavbe
4.2 Kontrolni seznami - dodatni ukrepi
Kontrolni seznam E vsebuje različne možnosti za povečanje požarne varnosti. Hotel lahko z izvajanjem navedenih ukrepov dobi dodatne točke.
4.3 Ključne zahteve
Ključne zahteve v kontrolnem seznamu C temeljijo na načelu, da sta dobro upravljanje požarne varnosti in ustrezno usposabljanje osebja stebra dobre požarne zaščite v hotelih. Poleg tega je zgodnje odkrivanje požara z dimnimi javljalniki nujno za varnost gostov.
4.4 Pojasnila in podpisi
Če presojevalec ne shrani izpolnjenega kontrolnega seznama na spletu, mora vpisati svoje ime, datum in ime hotela, ki ga pregleduje. Po opravljenem pregledu mora podpisati kontrolne sezname in jih oštevilčiti, s tem zagotovi, da v seznamih nič ne manjka.
4.5 Dodatne informacije
Vsak kontrolni seznam vsebuje dodatne informacije. Pojasnila v seznamih M, B, S so v glavnem povzeta iz Priporočila Sveta EU za požarno varnost v obstoječih hotelih in iz Metodologije MBS HOTREC-a
4.6 Možni nadomestni ukrepi
Če je vnos označen s ©, se lahko določeni nadomestni ukrepi priznajo za enakovredne. Možne nadomestne ukrepe je treba posebej pojasniti. Če nadomestni ukrep obstaja, je treba to zabeležiti pod Opombe
4.7 Opombe
Če presojevalec opazi morebitna važna dejstva, lahko to zabeleži pod Opombe
5 Izdaja znaka kakovosti Safehotel-Star
5.1 Dokumentacija
Izpolnjen kontrolni seznam se shrani na spletu, v izjemnih primerih pa se v obliki pdf-datoteke pošlje po elektronski pošti (star@safehotel.org) v Urad Safehotel-Star
5.2 Merila za podelitev
Kriteriji za podelitev znaka kakovosti so izpolnjevanje zahtev iz seznamov M, B in S z dovoljenim odstopanjem za največ dve točki, opremljenost z javljalniki dima in izpolnjevanje ključnih zahtev v zvezi z organizacijskimi ukrepi požarne zaščite. Za pridobitev certifikata je treba doseči najmanj 300 točk.
5.3 Stroški in storitve
Neto stroški certificiranja so: Pregled na kraju samem: 800,00 EUR + DDV (vključeni so potni stroški - brezplačno nočitev zagotovi hotel, če je potrebna). Certifikat: 200,00 EUR + DDV. Hotel prejme dokument, v katerem se potrjuje, da izpolnjuje evropske zahteve za ustrezno požarno zaščito, plaketo, ki je primerna tudi za pritrditev ob vhodu v hotel, logotip Safehotela v obliki slike visoke ločljivosti, primerne za promocijske namene med triletno veljavnostjo certifikata, poleg tega pa še navedbo hotela v podatkovni bazi Safehotela skupaj s povezavo na spletno stran hotela. Brezplačni so prijava, uporaba spletnega kontrolnega seznama za lastno presojo hotela in telefonsko svetovanje v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na postopek certificiranja.
5.4 Trajanje veljavnosti
Priznanje velja 3 leta in se lahko podaljša po ponovni presoji