Instrukcja użycia
1 Cel
Niniejszy system list kontrolnych służy ustanowieniu spójnego systemu jakości bezpieczeństwa przeciwpożarowego w hotelach w Europie. Zawiera on zarówno najważniejsze zalecenia Rady 86/666/EWG dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w istniejących hotelach jak również dane udostępnione w “Guidelines to fire safety in European hotels - Hotel Fire Safety MBS (Management, Building and Systems) Methodology”.
2 Audytorzy
Aby zapewnić niezależność audytu, wchodzą w rachubę jako eksperci tylko osoby , które nie są w żadnym związku (finansowym albo osobistym) w stosunku do hotelu. Ponadto Biuro znaku zapewnia fachowość audytu w ten sposób że do zespołu realizującego te zadania należą tylko odpowiednio przygotowani eksperci.
3 Sposób postępowania
W polu “Tak” lub “Nie”- odznacza się , czy dany element z zakresu bezpieczeństwa jest spełniony. W przypadku, gdy dany warunek nie jest spełniony np. istnieje wymóg zastosowania drzwi ewakuacyjnych obok drzwi obrotowych czy przesuwanych a hotel nie posiada drzwi obrotowych czy przesuwanych, to wówczas należy odznaczyć pole – „niewymagane”.
4 Listy kontrolne
4.1 Lista - wymagania podstawowe
Listy kontrolne M,B i S służą do stwierdzenia , czy zalecenia techniczne Rady UE w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w istniejących hotelach a także MBS z HOTREC są przestrzegane. (łącznie: 100 Punktów) • Lista kontrolna M: Zarządzanie – Organizacją ochrony przeciwpożarowej • Lista kontrolna B: Warunki budowlane – drogi ewakuacyjne • Lista kontrolna S: Systemy – wyposażenie techniczne budynku
4.2 Lista kontrolna – Środki uzupełniające
Lista kontrolna E zawiera rozmaite „opcje z zakresu bezpieczeństwa“. W przypadku realizowania przez hotel wymienionych tutaj przedsięwzięć, zostają przyznane dodatkowe punkty.
4.3 Podstawowe wymogi
Myślą przewodnią wymogów podstawowych jest to, że filarami prawidłowej ochrony przeciwpoża-rowej jest dobre zarządzanie ochroną przeciwpożarową jak i odpowiednie przeszkolenie personelu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wczesne wykrycie pożaru za pomocą czujek dymu jest nieodzowne dla bezpieczeństwa gości.
4.4 Objaśnienia i podpisy
W przypadku gdy audytor nie jest dostępny w trybie online wstawia na liście kontrolnej swoje nazwisko, datę badania jak i nazwę hotelu. Po zakończeniu badania listy kontrolne są podpisywane i numerowane aby zapewnić kompletność list.
4.5 Informacje uzupełniajace
Każdej liście kontrolnej przypisane są dodatkowe informacje co jest zaznaczone znakiem "i" . Wyjaśnienia podane w listach kontrolnych M,B,S pochodzą w przeważającej części z zaleceń Rady Europy dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w istniejących hotelach a także metodyki MBS HOTREC.
4.6 Możliwe środki zastępcze
W przypadku gdy wpis posiada oznakowanie © zezwala się uznać określone środki uzupełniające. Możliwe środki uzupełniające są wyjaśnione na odwrotnej stronie listy kontrolnej. W przypadku zastosowania środków zastępczych należy to zaznaczyć w "rubryce "uwagi.
4.7 Uwagi
W przypadku stwierdzenia przez osobę kontrolującą jakiegoś ważnego stanu faktycznego można to odnotować w pozycji "uwagi".
5 Wystawienie znaku jakości ‘Safehotel-Star’
5.1 Dokumentacja
Protokół badania jest wytwarzany online, w wypadkach wyjątkowych jest dostarczany jako plik pdf-przez e-mail (star@safehotel.org) przez Biuro znaku „Safehotel-Star”.
5.2 Katalog kryteriów
Kryteria jakościowe do spełnienia wyspecyfikowane są w listach kontrolnych M, B i S z dopuszczalnym odchyleniem 2 punktów a także wyposażenie w instalacje sygnalizacji pożaru (czujki dymowe) jak i spełnienie podstawowych wymagań w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej. W przypadku uzyskania minimum 300 punktów hotel uzyskuje certyfikat.
5.3 Koszt i usługi
Koszty Netto za certyfikowanie są jak następuje: Audyt na miejscu : 800 € W tym zawarte są każdorazowe koszty podróży - jeśli wymagany jest 1 nocleg bez kosztów zapewniany przez hotel Certyfikowanie: 200 € Hotel otrzymuje - dokument poświadczający , że hotel wypełnia europejskie jakościowe kryteria dla ochrony przeciwpożarowej, - plakietkę, która nadaje się do umieszczenia na zewnątrz - logo systemu "Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel” o wysokiej rozdzielczości w formacie odpowiednim dla celów reklamowych podczas 3 letniej ważności Certyfikatu - przyjęcie do bazy danych systemu "Gwiazdka jakości bezpieczeństwa pożarowego – Safehotel” i przedstawienie na www.safehotel.org włącznie z hiperłączem na własnej hotelowej stronie internetowej Bezpłatnie: - Rejestracja i używanie spisa kontrolnego online celem samo rewizji stanu ochrony przeciwpożarowej. - Telefoniczne doradztwo do odpowiadania na pytania w związku z certyfikowaniem
5.4 Okres ważności
Wyróżnienie zachowuje ważność 3 lata.