Hotel - 64446472952


Kontrolní list M – Management Organizační opatření
stávající
Odpovědnost za požární ochranu (bezpečnost)
ano
ne
body
M1.1
Osoba odpovědná za požární bezpečnost.
stávající
Dokumentace požární ochrany
ano
ne
body
M2.1
Dokumentace požární ochrany je k dispozici k nahlédnutí (v tištěné nebo elektronické podobě).
M2.2
Osoba odpovědná za vedení dokumentace požární ochrany.
M2.3
Dokumentace požární ochrany je pravidelně aktualizována.
stávající
Dokumentace zdolávání požáru
ano
ne
body
M3.1
Dokumentace zdolávání požáru je k dispozici k nahlédnutí (v tištěné nebo elektronické podobě).
M3.2
Osoba odpovědná za dokumentaci zdolávání požáru.
M3.3
Dokumentace zdolávání požáru je pravidelně aktualizována.
stávající
Školení zaměstnanců o požární ochraně
ano
ne
body
M4.1
Veškerému personálu jsou pravidelně poskytovány základní informace, instrukce (školení zaměstnanců).
M4.2
Zaměstnanci se specifickými úkoly požární ochrany (včetně zaměstnanců přítomných v noci), se účastní speciálního školení požární prevence.
M4.3
Záznamy o školení zaměstnanců jsou vedeny v dokumentaci požární ochrany.
stávající
Nácvik evakuace
ano
ne
body
M5.1
Evakuace hotelu je popsána v dokumentaci zdolávání požáru (evakuačním plánu).
M5.2
Standardní nácvik evakuace je prováděn pravidelně.
M5.3
Nácvik evakuace je veden v dokumentaci požární ochrany.
stávající
Kontrola a údržba
ano
ne
body
M6.1
Pravidelné kontroly prováděné dle dokumentace požární ochrany.
M6.2
Kontroly, zkoušky a údržba jsou prováděny kvalifikovanými osobami.
M6.3
Kontroly, zkoušky a údržba jsou vedeny v dokumentaci požární ochrany.
stávající
Posouzení požárního nebezpečí
ano
ne
body
M7.1
Posouzení požárního nebezpečí je prováděno pravidelně.
M7.2
Dokumentace závěrů posouzení požárního nebezpečí je k dispozici.

 Poznámky:


Kontrolní list B - Budova - Únikové cesty
stávající
Konstrukce & Dveře
ano
ne
n.p.
body
B1.1
Jednotlivé požární úseky, dělení na požární úseky.
B1.2
Dostatečně široké únikové cesty.
B1.3
Únikové cesty chráněné proti šíření požáru a/nebo kouře.
B1.4
Únikové cesty k východu z budovy musí být co nejkratší.
B1.5
Osoby mohou bezpečně pobývat v prostoru únikové cesty, dokud nedosáhnou východu z budovy.
B1.6
Slepé chodby musí být co nejkratší a musí být chráněny proti účinkům požáru.
B1.7
Prostory s vysokým požárním nebezpečím musí být (požárně) odděleny od únikových cest.
B1.8
Dostatečný počet únikových schodišť.
B1.9
Úniková schodiště oddělena (chráněná úniková cesta).
B1.10
Světlík nebo okno určené k větrání schodiště v jeho horní části.
B1.11
Únikové cesty vždy dostupné, volné.
B1.12
Dveře hotelového pokoje vždy snadno ovladatelné ze strany pokoje.
B1.13
Vstupní dveře do únikových schodišť mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti (např. požadovanou požární odolnost, jsou kouřotěsné, se samozavíračem apod.).
B1.14
Dveře oddělující schodiště a suterén mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti (např. požadovanou požární odolnost, jsou kouřotěsné, se samozavíračem apod.).
B1.15
Dveře oddělující pokoje a únikové cesty mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti (např. požadovanou požární odolnost, jsou kouřotěsné, se samozavíračem apod.).
B1.16
Dveře oddělující prostory s vyšší mírou požárního nebezpečí a únikové cesty mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti (např. požadovanou požární odolností, jsou kouřotěsné, se samozavíračem apod.).
stávající
Interiér
ano
ne
n.p.
body
B2.1
Na únikových cestách se nevyskytují žádné překážky.
B2.2
Na únikových cestách se nevyskytují žádná zrcadla, která by mohla zmást unikající osoby ze správného směru úniku.
B2.3
Únikové dveře nejsou zablokovány pro případ zásahu jednotek hasičů.
B2.4
Interiérové povrchové úpravy a dekorace mají z hlediska požární bezpečnosti požadované vlastnosti.
B2.5
Osvětlení únikových cest a východů musí být zabezpečeno nouzovým osvětlením.
B2.6
Únikové komunikace odpovídajícím způsobem označeny standardními bezpečnostními symboly.
B2.7
Instalace směrových ukazatelů (vysměrování únikových cest).
B2.8
Bezpečnostní instrukce pro zaměstnance a hosty hotelu viditelně umístěny ve vstupní hale.
B2.9
Na každém podlaží jednoduchý plánek.
B2.10
Bezpečnostní instrukce pro hosty viditelně umístěny v každém pokoji.
B2.11
Jednoduchý plánek v každém pokoji.

 Poznámky:


Kontrolní list S - Systémy - Instalace
stávající
Osvětlení/nouzové osvětlení
ano
ne
n.p.
body
S1.1
Systém elektrického osvětlení
S1.2
Elektroinstalace v bezpečném stavu
S1.3
Nouzové osvětlení únikových cest
stávající
Vytápění
ano
ne
n.p.
body
S2.1
Kotelna splňující dané požadavky
S2.2
Hlavní uzávěr přívodu kapalných nebo plynných paliv
S2.3
Hlavní uzávěr plynu
S2.4
Propan-butan (LPG) skladovaný volně mimo objekt
S2.5
Jednotlivá napevno instalovaná topná tělesa řádně instalována a udržována
S2.6
Návody pro použití topných těles vyvěšeny na viditelném místě
stávající
Ventilace
ano
ne
n.p.
body
S3.1
Hlavní uzávěr ventilace
stávající
Osobní a nákladní výtahy
ano
ne
n.p.
body
S4.1
Výtahy splňují požadavky výrobce i bezpečnostních předpisů
stávající
Prostředky a zařízení pro hašení požáru
ano
ne
n.p.
body
S5.1
Zařízení pro hašení požárů požadovaných vlastností
S5.2
Zařízení pro hašení požárů rozmístěna na správných, tj. přístupných místech
S5.3
Zařízení pro hašení požárů snadno dostupná a provozuschopná (revidovaná)
S5.4
Zařízení pro hašení požárů jasně označena
S5.5
Pravidelná údržba zařízení pro hašení požárů (revize, kontroly provozuschopnosti)
stávající
Signalizace a vyhlášení poplachu
ano
ne
n.p.
body
S6.1
Akustická signalizace požárního poplachu požadovaných vlastností
S6.2
Spolehlivý způsob vyhlášení poplachu záchranným službám (pult centrální ochrany)

 Poznámky:


SAFEHOTEL – Kontrolní list E Extra – Speciální požadavky
stávající
Prüfliste E
ano
ne
body
E1
Bezdrátový systém detekce kouře a vnitřní poplachový systém v každém pokoji (bez bodů, pokud je splněn požadavek bodu E.03)
E2
Hotel částečně vybaven automatickým systémem detekce kouře a poplachovým systémem (bez bodů, pokud je splněn požadavek bodu E.03)
E3
Hotel plně vybaven automatickým systémem detekce kouře a poplachovým systémem
E4
Údržba poplachového systému a systému detekce kouře a požáru
0
E5
Hotel částečně vybaven sprinklery (bez bodů, pokud je splněn požadavek bodu E.06)
E6
Hotel kompletně vybaven sprinklery
E7
Údržba sprinklerů
0
E8
Možnost automatického ohlášení požáru hasičům
E9
Speciální zařízení/alarmy určené hostům, kteří nejsou schopni reagovat na akustický poplach
E10
Kouřová sekce v horizontálních únikových cestách nepřesahující 30 m
E11
Dveře na rozhraní kouřových sekcí (kouřotěsné dveře) jsou samozavírací
E12
Dveře na rozhraní kouřových sekcí (kouřotěsné dveře), které jsou udržovány v otevřené poloze magnetickým zařízením a automaticky se zavírají v případě signalizace kouřových nebo požárních hlásičů (EPS)
E13
Dveře na rozhraní kouřových sekcí (kouřotěsné dveře), které jsou udržovány v otevřené poloze magnetickým zařízením, a které mohou být automaticky uzavřeny v případě signalizace kouřových nebo požárních hlásičů (EPS)
E14
Údržba dělících kouřotěsných dveří
0
E15
Odvětrací zařízení v únikových cestách
E16
Odvětrací zařízení na schodištích (bez bodů, pokud je splněn požadavek bodu E.17)
E17
Přetlakové větrání na schodištích
E18
Údržba odvětracích zařízení a/nebo systémů přetlakového odvětrání
0
E19
Venkovní úniková schodiště
E20
Každý pokoj tvoří samostatný požární a kouřový úsek (sekce)
E21
Pokoje oddělené konstrukcemi (zdmi) s požární odolností
E22
V hotelových pokojích jsou zamozavírací dveře, ne samozamykací
E23
Bez suterénních prostor (nepodsklepeno)
E24
Suterén (podzemní podlaží) oddělený od zbývající části schodiště 2 kusy dveří
E25
Evakuační výtahy
E26
Požární výtahy
E27
Preventivní požární prohlídky každých 12 měsíců
E28
Preventivní požární prohlídky každých 24 měsíců (bez bodů, pokud platí bod E.27)
E29
-
E30
-
E31
Požárně bezpečnostní instrukce
E32
Užití piktogramů, umístěny ve vstupní hale
E33
Užití piktogramů, umístěny v každém pokoji
E34
Bezpečnostní instrukce poskytnuty hostům prostřednictvím TV při příjezdu hostů dle požadavků v místním jazyce a v dalších jazycích dle standardní klientely
E35
Bezpečnostní instrukce poskytnuty prostřednictvím domácího rozhlasu dle požadavků v místním jazyce a v dalších jazycích dle standardní klientely (bez bodů, pokud platí bod E.34)
E36
Automatický evakuační systém
E37
Možnost přímé volby evropského čísla tísňového volání 112 z každého hotelového pokoje, bez předvolby
E38
Evakuační kukly (PARAT maska) pro každé lůžko
E39
Další informace pro hosty, kteří potřebují v případě požáru speciální pomoc
E40
Místní jednotka v obsazení min. 1+5 hasičů bude na místě do 10 minut
E41
"Registr hostů" ("Kniha hostů") s počtem ubytovaných osob je trvale k dispozici
E42
"Registr hostů" ("Kniha hostů"), kteří potřebují v případě požáru speciální pomoc, jejich konkrétní počet a čísla pokojů
E43
Únikový plán – orientační plán (grafická část evakuačního plánu) nebo adekvátní dokumentace
E44
Značení únikových cest (vysměrování) při podlaze
E45
Nástěnné hydranty (hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí) EN 671/1
E46
Revize elektroinstalace každých 12 měsíců prostřednictvím odborně způsobilé osoby
E47
Samozhášecí TV
E48
Písemné instrukce pro hotelový personál, jak se chovat v případě mimořádné události (textová část evakuačního plánu)
E49
Striktně prosazovaná protikuřácká nařízení
E50
Striktně prosazovaná "protiodpadková" nařízení
E51
Certifikované aerosolové hasicí přístroje (spreje) v restauraci a v kuchyni
E52
Certifikované aerosolové hasicí přístroje (spreje) v pokojích pro hosty
E53
-
E54
-
E55
-
E56
-
E57
-
E58
-
E59
-
E60
-
E61
Každý zaměstnanec obdržel jednou základní instrukce
E62
Každý zaměstnanec obdrží základní instrukce každých 12 měsíců
E63
20% personálu se jednou zúčastnilo praktického výcviku s hasicími přístroji
E64
20% personálu se účastní praktického výcviku s hasicími přístroji jednou za dva roky
E65
Personál se specifickými úkoly v oblasti PO (požární hlídka) se jednou zúčastnil praktického výcviku s hasicími přístroji
E66
Personál se specifickými úkoly v oblasti PO (požární hlídka) se účastní praktického výcviku s hasicími přístroji každých 24 měsíců
E67
10% personálu obdrželo jednou speciální instrukce
E68
10% personálu obdrží speciální instrukce každých 12 měsíců
E69
Veškerý personál se specifickými úkoly v oblasti PO (včetně noční směny) se zúčastnil speciálního školení požární prevence
E70
Veškerý personál se specifickými úkoly v oblasti PO (včetně noční směny) se účastní speciálního školení požární prevence jednou za 12 měsíců
E71
Osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí
E72
Další osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí
E73
Osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí, která si své znalosti obnovuje každé 3 roky
E74
Další osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí, která si své znalosti obnovuje jednou za 3 roky
E75
Osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí, která si své znalosti obnovuje každých 5 let
E76
Další osoba odpovědná za požární bezpečnost v souladu s národní normou/praxí, která si své znalosti obnovuje každých 5 let
E77
Úroveň požární bezpečnosti managementu (pokročilá)
E78
Standardní nácvik evakuace prováděný jednou za 12 měsíců
E79
Standardní nácvik evakuace prováděný jednou za 24 měsíců (bez bodů, pokud je splněno E.78)
E80
Pokročilý nácvik evakuace prováděný jednou za 12 měsíců
E81
Pokročilý nácvik evakuace prováděný jednou za 24 měsíců (bez bodů, pokud je splněno E.80)
E82
Hotelový manažer se účastnil kurzu požární bezpečnosti pro hotelové manažery a ten si obnovuje každých 5 let (bez bodů, pokud je splněno E. 83)
E83
Hotelový manažer se účastnil kurzu požární bezpečnosti pro hotelové manažery a ten si obnovuje každé 3 roky
E84
Školený personál (minimálně 1 osoba) vždy k dispozici v prostorách hotelu (bez bodu, pokud je splněno E.85/E.86)
E85
Školený personál (minimálně 2 osoby) vždy k dispozici v protorách hotelu (bez bodu, pokud je splněno E.86)
E86
Školený personál (více než 2 osoby) vždy k dispozici v protorách hotelu
0

 Poznámky:SAFEHOTEL - Základní požadavky
stávající
Alternativně
ano
ne
C1.1
Hotel je částečně vybaven automatickým systémem poplachu a detekce kouře (EPS)
C1.2
Hotel je kompletně vybaven automatickým systémem poplachu a detekce kouře (EPS)
stávající
Doplňkově
ano
ne
C2.1
Osoba odpovědná za požární bezpečnost hotelu určená v souladu s požadavky národních standard/ praxe
C2.2
Dokumentace požární ochrany hotelu obsahuje informace o požárně bezpečnostních systémech objektu hotelu, instrukce, jak má vedení hotelu postupovat, pravidla školení, odborné přípravy
C2.3
Havarijní plán
C2.4
Veškerý personál obdrží informace, instrukce a je proškolen z hlediska požárně bezpečnostních požadavků v souladu s povinnostmi, které jsou dány jejich pracovním zařazením, a to každých 12 měsíců
C2.5
Standardní nácvik evakuace je prováděn každých 12 měsíců
C2.6
Všechny požárně bezpečnostní systémy, jako např. automatický systém poplachu a detekce kouře, jsou pravidelně kontrolovány a revidovány osobami s odbornou způsobilostí, resp. oprávněnými osobami či firmami (které mají právo konkrétní požárně bezpečnostní zařízení revidovat, tzn. buďto firma, která konkrétní zařízení realizovala nebo firma, která je realizační firmou prokazatelně proškolena a tato práva (kontroly) má
C2.7
Pravidelně prováděné posouzení míry požárního nebezpečí hotelu v souladu s výše uvedeným systémem kontrolních listů
C2.8
V kteroukoliv dobu je v prostorách hotelu dostupný proškolený personál (alespoň 1 osoba)

 Poznámky: