Hotel - 64446472952


Sjekkliste M - Forvaltning - organisatoriske tiltak
eksisteren
Ansvar for brannsikkerheten
ja
no
poeng
M1.1
Det er utpekt en ansvarlig leder for brannvernet.
eksisteren
Brannverndokumentasjon
ja
no
poeng
M2.1
Brannverndokumentasjon tilgjenglig for tilsyn (i papir eller elektronisk format)
M2.2
Det er utpekt en ansvarlig for brannverndokumentasjonen
M2.3
Brannverndokumentasjonen oppdateres regelmessig
eksisteren
Redningsplan
ja
no
poeng
M3.1
Redningsplan tilgjengelig for tilsyn (i papir eller elektronisk format)
M3.2
Det er utpekt en ansvarlig for redningsplanen
M3.3
Redningsplanen oppdateres regelmessig
eksisteren
Brannvernopplæring for ansatte
ja
no
poeng
M4.1
Alle ansatte er gitt nødvendig informasjon, opplæring og øvelse ved ansettelse og i regelmessige intervaller
M4.2
Ansatte med særlig brannvernansvar (inkludert nattevakter) har fått særskilt opplæring
M4.3
Opplæringen er dokumentert i brannverndokumentasjonen
eksisteren
Evakueringsøvelse
ja
no
poeng
M5.1
Evakuering av hotellet er beskrevet i redningsplanen
M5.2
Evakueringsøvelser holdes regelmessig
M5.3
Evakueringsøvelser er dokumentert i brannverndokumentasjonen
eksisteren
Kontroll og vedlikehold
ja
no
poeng
M6.1
Egenkontroller utføres regelmessig, som beskrevet i brannverndokumentasjonen
M6.2
Kvalifiserte personer utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold
M6.3
Kontroll, ettersyn og vedlikehold registreres i brannverndokumentasjonen
eksisteren
Risikoanalyse
ja
no
poeng
M7.1
Risikoanalyse utføres regelmessig
M7.2
Dokumentasjon på risikoanalyse er tilgjengelig

 Merknader:


Sjekkliste B - Passive tiltak - bygningsmessige tiltak og rømningsveier
eksisteren
Konstruksjoner og dører
ja
no
i.n.
poeng
B1.1
Tilfredsstillende branncelle og brannseksjons inndeling
B1.2
Tilstrekkelig bredde i rømningsvei
B1.3
Rømningsveier beskyttet mot inntrengning av brann og/eller røyk
B1.4
Rømningsveier er så korte som mulig og leder til det fri
B1.5
Personer i rømningsvei kan følge denne til de når det fri
B1.6
Blindveier holdes så korte som mulig og er beskyttet mot brann
B1.7
Områder med høy brann risiko er adskilt fra rømningsvei
B1.8
Tilstrekkelig antall trapperom
B1.9
Trapperom er lukket
B1.10
Takvindu eller annet vindu kan benyttes til røykventilasjon i øvre del av trapperom
B1.11
Rømningsveier er tilgjengelig til en hver tid
B1.12
Dør fra hotellrom åpnes lett fra innersiden
B1.13
Adkomstdører til trapperom i tilfredsstillende kvalitet
B1.14
Dør mellom trapperom og kjeller i tilfredsstillende kvalitet
B1.15
Dører mellom hotellrom og rømningsvei i tilfredsstillende kvalitet
B1.16
Dører mellom områder med høy brannrisiko og rømningsvei i tilfredsstillende kvalitet
eksisteren
Innredning
ja
no
i.n.
poeng
B2.1
Rømningsvei fri for hindringer og innredning
B2.2
Ingen villedende speil i rømningsvei
B2.3
Dører i rømningsvei åpnes lett og uten tidsforsinkelse
B2.4
Kledning og overflater av tilfredsstillende kvalitet
B2.5
Rømningsveier og utganger har nødlys
B2.6
Rømningsveier tilfredsstillende merket med standard sikkerhetsmerking
B2.7
Avsatt område for samlingspunkt
B2.8
Nødinstrukser for ansatte og gjester er oppslått lett synlig ved inngangsparti
B2.9
Forenklet etasjeplan
B2.10
Nødinstrukser for gjester er oppslått lett synlig i alle gjesterom
B2.11
Forenklet etasjeplan i alle gjesterom

 Merknader:


Sjekkliste S - Aktive tiltak - tekniske tiltak
eksisteren
Lys og nødlys
ja
no
i.n.
poeng
S1.1
Elektrisk lyssystem
S1.2
Elektrisk anlegg i god tilstand
S1.3
Nødbelysning i rømningsvei
eksisteren
Oppvarming
ja
no
i.n.
poeng
S2.1
Fyrrom i påkrevd kvalitet
S2.2
Hovedavstengningsventil for væske- og gassbrensel
S2.3
Hovedstengeventil for hovedgassforsyning
S2.4
Tank for flytende petroleumsgass lagret på utsiden
S2.5
Faste individuelle ovner installert sikkert og jevnlig vedlikeholdt
S2.6
Instruksjoner for bruk av faste individuelle ovner må være oppslått lett synlig
eksisteren
Ventilasjon
ja
no
i.n.
poeng
S3.1
Hovedbryter for ventilasjon
eksisteren
Person- og vareheis
ja
no
i.n.
poeng
S4.1
Heisene oppfyller gjeldende standarder
eksisteren
Manuelt slokkeutstyr
ja
no
i.n.
poeng
S5.1
Brannslokkingsutstyr i påkrevd kvalitet
S5.2
Riktig plassering av brannslokkingsutstyr
S5.3
Brannslokkingsutstyr lett tilgjengelig og i god stand
S5.4
Plassering av brannslokkingsutstyr godt markert
S5.5
Vedlikehold av brannslokkingsutstyr
eksisteren
Alarm og varsling
ja
no
i.n.
poeng
S6.1
Akustisk alarm i påkrevd kvalitet
S6.2
Pålitelig varsling av nødetater

 Merknader:


Sjekkeliste E - Poengliste - ytterligere tiltak
eksisteren
Prüfliste E
ja
no
poeng
E1
Trådløst røykdeteksjonssystem og tilstrekkelig alarm i hvert gjesterom (ingen poeng dersom E.3 gjelder)
E2
Hotellet delvis utstyrt med automatisk røykdeteksjonssystem og alarmsystem (ingen poeng dersom E.3 gjelder)
E3
Hotellet er fulldetektert med røykdetektorer/alarmsystem
E4
Vedlikehold av røyk- og branndeteksjonssystem samt alarmsystem
0
E5
Hotellet er delvis sprinklet (ingen poeng dersom E.6 gjelder)
E6
Hotellet er fullsprinklet
E7
Vedlikehold av sprinkleranlegget
0
E8
Automatisk varsel til brannvesenet er mulig
E9
Særskilte tiltak/alarmer for gjester som ikke kan reagere på akustiske alarmer
E10
Røykskiller i horisontale rømningsveier overstiger ikke 30 meter
E11
Røykskilledører er selvlukkende
E12
Røykskilledører som holdes åpen med magnet lukkes ved hjelp av røyk- og branndetektorer i nærheten av døren
E13
Røykskilledører som holdes åpen med magnet lukkes på signal fra det automatiske røyk- og brannalarmsystemet
E14
Vedlikehold av røykskilledører
0
E15
Røykventilasjon i rømningsvei
E16
Røykventilasjon i trapperom (ingen poeng dersom E.17 gjelder)
E17
Overtrykk i trapperom
E18
Vedlikehold for røykventilasjon og/eller overtrykkssystem
0
E19
Utvendig rømningstrapp
E20
Gjesterom er egne brann- og røykceller
E21
Gjesterom adskilt av vegger med brannmotstand
E22
Selvlukkende dører til gjesterom; ikke selvlåsende
E23
Ingen kjeller
E24
Etasjer under bakkenivå er isolert fra resten av trapperom med 2 dører
E25
Evakueringsheis
E26
Brannheis
E27
Brannsikkerhetskontroll hver 12 måned
E28
Brannsikkerhetskontroll hver 24 måned (ingen poeng dersom E.27 gjelder)
E29
-
E30
-
E31
Brannverndokumentasjon
E32
Bruk av piktogrammer; oppslått i vestibylen
E33
Bruk av piktogrammer; oppslått i hvert gjesterom
E34
Informasjon om nødssituasjoner gis via TV ved ankomst og på forespørsel på lokalt språk og på aktuelle fremmedspråk avhengig av gjestenes vanligste nasjonaliteter
E35
Instruksjoner for evakuering via høytalere er mulig på lokalt språk og på aktuelle fremmedspråk avhengig av gjestenes vanligste nasjonaliteter (ingen poeng dersom E.36 gjelder)
E36
Automatisk evakueringssystem
E37
Oppslag om at nødetater kan nås via nødnummeret 110 fra hvert gjesterom uten bruk av andre inntastinger
E38
Rømningshetter for hver sengeplass
E39
Tilleggsinformasjon for gjester som trenger særskilt assistanse ved brann
E40
Innsatstid på 10 minutter for lokalt brannvesen med minst 6 brannmenn
E41
”Gjestelister” med antall gjester tilgjengelig til enhver tid
E42
”Gjestelister” med antall og plassering av gjester som trenger særskilt assistanse ved brann
E43
Orienteringskort eller lignende som viser vei til alarmsted
E44
Lavt montert markering av rømningsvei
E45
Fastmonterte slangetromler EN 671/1
E46
Inspeksjon av det elektriske anlegget hver 12. måned utført av kvalifisert person
E47
Selvslukkende TV
E48
Skriftlige instrukser for tiltak som skal utføres av hotellets betjening i nødstilfeller
E49
Røykeforbud håndheves strengt
E50
Avfallsrutiner håndheves strengt
E51
Godkjente aerosol brannslukkere (spray) tilgjengelig i restaurant og kjøkken
E52
Godkjente aerosol brannslukkere (spray) tilgjengelig i gjesterom
E53
-
E54
-
E55
-
E56
-
E57
-
E58
-
E59
-
E60
-
E61
Alle ansatte har fått grunnleggende opplæring
E62
Alle ansatte har grunnleggende opplæring hver 12. måned
E63
20% av de ansatte har hatt slokkeøvelse minst en gang
E64
20% av de ansatte har hatt slokkeøvelse annet hvert år
E65
Ansatte med spesifikke brannvernoppgaver har hatt slokkeøvelse minst en gang
E66
Ansatte med spesifikke brannvernoppgaver har hatt slokkeøvelse hver 24. måned
E67
10% av ansatte har fått særskilt opplæring minst en gang
E68
10% av ansatte har fått særskilt opplæring hver 12. måned
E69
Alle ansatte med spesifikke brannvernoppgaver (inkludert nattevakter) har fått særskilt brannforebyggende opplæring
E70
Alle ansatte med spesifikke brannvernoppgaver (inkludert nattevakter) har fått særskilt brannforebyggende opplæring hver 12. måned
E71
Person ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis
E72
Person som stedsfortreder for ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis
E73
Person ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis oppdateres hvert 3. år
E74
Person som stedsfortreder for ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis oppdateres hvert 3. år
E75
Person ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis oppdateres hvert 5. år
E76
Person som stedsfortreder for ansvarlig for brannvernet i henhold til nasjonal standard/praksis oppdateres hvert 5. år
E77
Brannvernleder har høyt kompetansenivå
E78
Standard evakueringsøvelse utføres hver 12. måned
E79
Standard evakueringsøvelse utføres hver 24. måned (ingen poeng dersom E.78 gjelder)
E80
Avansert evakueringsøvelse utføres hver 12. måned
E81
Avansert evakueringsøvelse utføres hver 24. måned (ingen poeng dersom E.80 gjelder)
E82
Hotellets leder har gjennomført brannsikkerhetslederkurs hvert 5. år (ingen poeng dersom E.83 gjelder)
E83
Hotellets leder har gjennomført brannsikkerhetslederkurs hvert 3. år
E84
Opplært betjening (minimum 1) er tilgjengelig til enhver tid (ingen poeng dersom E.85/E.86 gjelder)
E85
Opplært betjening (minimum 2) er tilgjengelig til enhver tid (ingen poeng dersom E.86 gjelder)
E86
Opplært betjening (flere enn 2) er tilgjengelig til enhver tid
0

 Merknader:Sjekkliste - Sentrale krav
eksisteren
Alternativt
ja
no
C1.1
Deler av hotellet er utstyrt med automatisk røykdeteksjons- og alarmeringssystem
C1.2
Hele hotellet er dekket av automatisk røykdeteksjons- og alarmeringssystem
eksisteren
Obligatorisk
ja
no
C2.1
Det er utpekt en ansvarlig leder for brannvernet i henhold til nasjonale krav
C2.2
Det foreligger brannverndokumentasjon for branntekniske tiltak, kontrollrutiner og opplæring/øvelser
C2.3
Det foreligger rømnings- og redningsplan
C2.4
Alle ansatte har fått informasjon, opplæring og øvelse om brannvern i henhold til deres oppgaver i løpet av siste 12 måneder
C2.5
Evakueringsøvelse er gjennomført i løpet av siste 12 måneder
C2.6
Alle branntekniske anlegg, eksempelvis brannalarmanlegg, er jevnlig underlagt sakkyndig kontroll og vedlikehold av kvalifisert personell
C2.7
Det gjennomføres regelmessige ROS-analyser for brannsikkerheten etter sjekkelister
C2.8
Opplærte ansatte (minst 1) er tilstede i hotellet til en hver tid

 Merknader: