Hotel - 64446472952


Lista M - Zarządzanie
wystepuje
Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową
tak
nie
punkty
M1.1
Wyznaczono osobę odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową oraz pracownika do prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej
wystepuje
Dokumentacja bezpieczeństwa pożarowego
tak
nie
punkty
M2.1
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dostępna w formie elektronicznej lub drukowanej
M2.2
Wyznaczono osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego.
M2.3
Dokumentacja bezpieczeństwa pożarowego jest regularnie aktualizowana.
wystepuje
Plan postępowania w nagłych wypadkach
tak
nie
punkty
M3.1
Opracowano "Plan postępowania w nagłych wypadkach" na który składają się : - Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia - Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, - Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
M3.2
Wyznaczono osobę odpowiedzialną za wymienione w pkt 3.1 opracowania
M3.3
W/w opracowania są regularnie aktualizowane.
wystepuje
Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej
tak
nie
punkty
M4.1
Cały personel podczas przyjęcia do pracy, oraz regularnie w trakcie pracy został stosownie przeszkolony, pouczony.
M4.2
Personel, na którym ciążą szczególne zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeszedł specjalistyczne przeszkolenie (także pracujący na nocnej zmianie).
M4.3
Fakt odbytego przeszkolenia jest dokumentowany.
wystepuje
Ćwiczenia ewakuacyjne
tak
nie
punkty
M5.1
Ćwiczenia ewakuacji hotelu są opisane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
M5.2
Standardowe ćwiczenia ewakuacji hotelu są regularnie przeprowadzane.
M5.3
Fakt odbytego ćwiczenia ewakuacyjnego zostaje udokumentowany w dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.
wystepuje
Przeprowadzanie kontroli i konserwacja
tak
nie
punkty
M6.1
Fakt przeprowadzania regularnych kontroli i ich opis jest odnotowany w dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej.
M6.2
Kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole, testy funkcjonowania i konserwację urządzeń przeciwpożarowych są zgodne z przepisami.
M6.3
Fakty dokonania kontroli, testy funkcjonowania i konserwacji urządzeń przeciwpozarowych są odnotowywane w dokumentacji pożarowej.
wystepuje
Ocena stanu zagrożenia pożarowego
tak
nie
punkty
M7.1
Prowadzona jest regularna ocena stanu zagrożenia pożarowego np. w oparciu o "listy kontrolne"
M7.2
Wyniki oceny zagrożenia pożarowego są dokumentowane.

 Uwagi:


Lista B – Budowa
wystepuje
Konstrukcja i drzwi
tak
nie
n.erf.
punkty
B1.1
Utworzone strefy pożarowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu
B1.2
Drogi ewakuacyjne są wystarczająco szerokie
B1.3
Drogi ewakuacyjne są zabezpieczone przed przedostaniem się ognia i / lub dymu
B1.4
Drogi ewakuacyjne są możliwie najkrótsze i prowadzą bezpośrednio na otwartą przestrzeń lub do innej strefy pożarowej
B1.5
Osoby do chwili opuszczenia budynku mogą się przemieszczać drogami ewakuacyjnymi
B1.6
Ślepe korytarze są możliwie krótkie i zabezpieczone przed przedostaniem się ognia i / lub dymu
B1.7
Drogi ewakuacyjne są oddzielone ścianami od stref o wysokim zagrożeniu pożarowym
B1.8
Jest wystarczająca liczba klatek schodowych
B1.9
Klatki schodowe są wydzielone pożarowo
B1.10
Okno lub klapa dymowa w górnej części klatki schodowej
B1.11
Drogi ewakuacyjne nadają się w każdej chwili do wykorzystania
B1.12
Drzwi pokoi gościnnych dają się w każdej chwili łatwo otworzyć od wewnątrz
B1.13
Drzwi klatek schodowych posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej
B1.14
Drzwi z piwnicy do klatki schodowej posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej.
B1.15
Drzwi prowadzące z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej.
B1.16
Drzwi prowadzące ze stref o podwyższonym zagrożeniu pożarowym na drogi ewakuacyjne posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej
wystepuje
Wyposażenie
tak
nie
n.erf.
punkty
B2.1
Drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód
B2.2
Na drogach ewakuacyjnych nie ma luster mogących wprowadzić w błąd podczas ewakuacji
B2.3
Brak utrudnień w korzystaniu z drzwi ewakuacyjnych
B2.4
Wystrój wnętrza i pozostałe materiały wykończeniowe o wymaganej klasie reakcji na ogień
B2.5
Wystrój wnętrza i pozostałe materiały wykończeniowe o wymaganej klasie reakcji na ogień
B2.6
Zapewnione jest oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych i wyjść ewakuacyjnych.
B2.7
Miejsce zbiórki ewakuacji jest wyznaczone i oznakowane
B2.8
Wskazania z zakresu bezpieczeństwa dla personelu i gości są umieszczone w widocznym miejscu holu wejściowego
B2.9
Plan dróg ewakuacyjnych jest umieszczony na każdym piętrze
B2.10
Wskazania z zakresu bezpieczeństwa dla gości umieszczone są umieszczone w każdym pokoju w dobrze widocznym miejscu
B2.11
Plan dróg ewakuacyjnych jest w każdym pokoju dla gości

 Uwagi:


Lista S - Systemy techniczne
wystepuje
Światło / Oświetlenie ewakuacyjne
tak
nie
n.erf.
punkty
S1.1
System oświetlenia elektrycznego
S1.2
Instalacja elektryczna znajduje się w dobrym stanie
S1.3
Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych
wystepuje
Ogrzewanie
tak
nie
n.erf.
punkty
S2.1
Pomieszczenie kotłowni wydzielone pożarowo
S2.2
Wyłącznik awaryjny zasilania w paliwa płynne i gazowe
S2.3
Wyłącznik awaryjny zasilania w gaz
S2.4
Składowanie paliw płynnych poza budynkiem
S2.5
Bezpieczne montowanie na stałe miejscowego sprzętu grzewczego i jego regularna konserwacja
S2.6
Instrukcja obsługi umieszczona w widocznym miejscu na urządzeniach grzewczych
wystepuje
Wentylacja
tak
nie
n.erf.
punkty
S3.1
Wyłącznik awaryjny wentylacji
wystepuje
Windy osobowe i towarowe
tak
nie
n.erf.
punkty
S4.1
Windy zgodne z standardami stosowanym w przemyśle i w zakresie bezpieczeństwa
wystepuje
Sprzęt do zwalczania pożarów
tak
nie
n.erf.
punkty
S5.1
Sprzęt do zwalczania pożarów posiada certyfikaty i /lub świadectwa dopuszczenia w UE
S5.2
Sprzęt do zwalczania pożarów umieszczony we właściwym miejscu
S5.3
Sprzęt do zwalczania pożarów sprawny i łatwo dostępny
S5.4
Sprzęt do zwalczania pożarów oznakowany zgodnie z przepisami
S5.5
Sprzęt do zwalczania pożarów jest regularnie konserwowany
wystepuje
Alarmowanie i wzywanie pilnej pomocy
tak
nie
n.erf.
punkty
S6.1
System akustycznego alarmowania np. DSO posiada certyfikat i /lub świadectwo dopuszczenia w UE
S6.2
Niezawodnie działające urządzenie do wzywania pomocy

 Uwagi:


Lista E - Extra
wystepuje
Prüfliste E
tak
nie
punkty
E1
Bezprzewodowa sieć czujek pożarowych i wewnętrznych urządzeń alarmowych w każdym pokoju gościnnym i korytarzu (brak punktów, jeżeli występuje E.03)
E2
Hotel częściowo wyposażony jest w instalacje sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy(brak punktów, jeżeli zaistnieje, E.03)
E3
Hotel całkowicie wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy
E4
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego
0
E5
Hotel częściowo wyposażony w tryskacze (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.06)
E6
Hotel całkowicie wyposażony w tryskacze
E7
Konserwacja instalacji tryskaczowej
0
E8
Istnieje możliwość automatycznego alarmowania straży pożarnej / hotel jest włączony do sieci monitoringu pożarowego (automatyczne przekazywanie informacji o wykryciu pożaru do stanowiska kierowania – tel. 112, 998)
E9
Specjalne środki prewencji/istnieje możliwość alarmowania gości, którzy nie reagują na powiadamianie akustyczne
E10
Strefy dymoszczelne poziomych dróg ewakuacyjnych nie są dłuższe niż 30 metrów
E11
Drzwi w wydzieleniach dymoszczelnych są samozamykające się
E12
Drzwi w wydzieleniach dymoszczelnych są utrzymywanie w stanie otwartym za pomocą magnesów i są zamykane poprzez uruchomienie samodzielnych czujek dymu i ognia znajdujących w bezpośrednim sasiedztwie
E13
Drzwi wydzieleń dymoszczelnych są utrzymywanie w stanie otwartym za pomocą magnesów i zamykane są przez system sygnalizacji pożaru
E14
Konserwacja drzwi oddzielających strefy dymoszczelne
0
E15
Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych
E16
Wentylacja pożarowa (oddymianie)w klatkach schodowych (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.17)
E17
Nadciśnienie w klatkach schodowych
E18
Konserwacja systemu zapobiegającego zadymieniu lub służącego do usuwania dymu
0
E19
Zewnętrzne wyjście ewakuacyjne.
E20
Każdy z pokoi gościnnych stanowi oddzielną strefę pożarową
E21
Pokoje są oddzielone ognioodpornymi ścianami
E22
Drzwi pokoi gościnnych są samozamykające; nie samo ryglujące
E23
Nie ma piwnic
E24
Kondygnacje poniżej parteru są oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem
E25
Winda ewakuacyjna ?
E26
Dźwig dla straży pożarnych (ekip ratowniczych).
E27
Kontrole bezpieczeństwa pożarowego, co 12 miesięcy
E28
Kontrole bezpieczeństwa pożarowego co 24 miesiące (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.27)
E29
-
E30
-
E31
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
E32
Stosuje się piktogramy dot. bezpieczeństwa pożarowego w holu przyjęć
E33
Wywieszone piktogramy dot. bezpieczeństwa pożarowego w każdym pokoju gościnnym
E34
Instrukcja postepowania w razie nagłych zdarzen przekazywana podczas przybycia lub na żądanie poprzez TV w lokalnym języku a także w języku najczęściej przebywających gości.
E35
Instrukcja dotycząca ewakuacji może być przekazywana w lokalnym języku jak i języku zwykle przebywających gości (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.36)
E36
Automatyczny system ewakuacji
E37
Możliwość alarmowanie służb ratowniczych bezpośrednio z pokoju gościnnego poprzez wybranie europejskiego numeru alarmowego 112
E38
Maski ewakuacyjne dla każdego łóżka
E39
Przekazywanie dodatkowej informacji gościom, którzy wymagają szczególnej pomocy w sytuacji zaistnienia pożaru.
E40
Czas dojazdu straży pożarnej na miejsce akcji w przeciągu 10 minut; co najmniej 6 ratowników
E41
Dostępny o każdej porze “Rejestr gości”
E42
Istnieje “Rejestr gości” z podaną ilością jak i miejscem zakwaterowania osób wymagających szczególnej pomocy podczas pożaru
E43
Plan ewakuacji z zaznaczeniem miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń alarmowych
E44
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w pobliżu podłogi
E45
Hydranty wewnętrzne zgodne z norma EN 671/1
E46
Kontrola instalacji elektrycznej przez uprawnione osoby co 12 miesięcy
E47
Samogaszący się telewizor
E48
Pisemna instrukcja dla personelu hotelowego odnośnie podejmowania środków zaradczych w sytuacji zaistnienia zagrożenia
E49
Zakaz palenia papierosów jest skutecznie przestrzegany i wydzielone zostały obszary/pomieszczenia dla palących
E50
Skutecznie przestrzegane w praktyce zasady dotyczace bezpiecznego składowania odpadów
E51
Wyposażenie części restauracyjnej i kuchni w gaśnice aerozolowe przeznaczone do gaszenia pożarów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych
E52
Wyposażenie pokoi gościnnych w gaśnice aerozolowe posiadajace odpowiedni certyfikat.
E53
-
E54
-
E55
-
E56
-
E57
-
E58
-
E59
-
E60
-
E61
Cały personel ukończył przynajmniej raz szkolenie podstawowe
E62
Cały personel przechodzi, co 12 miesięcy szkolenie podstawowe
E63
20% całego personelu przynajmniej raz przeszło praktyczne szkolenie z zakresu obsługi gaśnic
E64
20% całego personelu przynajmniej raz na 2 lata przeszło praktyczne szkolenie z obsługi gaśnic
E65
Personel do szczególnych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeszedł raz praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi gaśnic
E66
Personel do zadań szczególnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeszedł raz na dwa lata praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi gaśnic
E67
10% całego personelu przynajmniej raz zostało szczegółowo przeszkolona /kurs 1 dniowy/
E68
10% całego personelu przynajmniej raz na 12 miesięcy zostało szczegółowo przeszkolona
E69
Cały personel do zadań szczególnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (włącznie z personelem zatrudnionym w godzinach nocnych) przeszedł jeden raz odrębne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
E70
Cały personel do zadań szczególnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (włącznie z personelem zatrudnionym w godzinach nocnych) przechodzi co 12 m-cy odrębne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
E71
Pracownik prowadzący sprawy ochrony przeciwpożarowej posiada wymagane przeszkolenie
E72
Zatrudniono specjalistę z zakresu ochrony przeciwpożarowej
E73
Co 3 lata pracownik prowadzący sprawy przeciwpożarowe odbywa szkolenie doskonalące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
E74
Szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego przeprowadzane, co 3 lata dla dodatkowych specjalistów d/s ochrony przeciwpożarowej
E75
Szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego przeprowadzane, co 5 lat dla inspektorów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
E76
Szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego przeprowadzane, co 5 lat dla dodatkowych specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej
E77
Kurs z zakresu zarządzania ochroną przeciwpożarową
E78
Standardowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane, co 12 miesięcy
E79
Standardowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane co 24 miesiące (brak punktów jeżeli zaistnieje E.78)
E80
Szczegółowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane, co 12 miesięcy
E81
Szczegółowe ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane, co 24 miesięcy (brak punktów, jeżeli zaistnieje E.80)
E82
Kurs doskonalenia zawodowego dla menadżerów hotelowych z zakresu zarządzania ochroną przeciwpożarową, co 5 lat ((brak punktów, jeżeli zaistnieje E.83)
E83
Kurs doskonalenia zawodowego dla menadżerów hotelowych z zakresu zarządzania ochroną przeciwpożarową, co 3 lat
E84
Wyszkolony personel z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Minimum 1)gotowy do zadysponowania o każdej porze dnia i nocy (brak punktów jeżeli zaistnieje E.85 lub E.86)
E85
Wyszkolony personel z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Minimum 2) gotowy do zadysponowania o każdej porze dnia i nocy (brak punktów jeżeli zaistnieje E.86)
E86
Wyszkolony personel z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Minimum 3) gotowy do zadysponowania o każdej porze dnia i nocy
0

 Uwagi:Lista C - Podstawowe wymagania
wystepuje
Alternatywnie
tak
nie
C1.1
Hotel częściowo wyposażony w automatyczne urządzenia sygnalizacji pożaru
C1.2
Hotel całkowicie wyposażony w automatyczne urządzenia sygnalizacji pożaru
wystepuje
Dodatkowo
tak
nie
C2.1
Osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony przeciwpożarowej / właściciel, dyrektor / posiada przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a pracownik prowadzący sprawy bezpieczeństwa pożarowego wymagane kwalifikacje
C2.2
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r i jest aktualna
C2.3
Opracowano: - Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia - Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, - Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami, Zwane w dalszej części „ Planem Postępowania w Nagłych Wypadkach „
C2.4
Wszyscy pracownicy odbywają odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w czasie których zapoznawani są z ich zadaniami związanymi z pełniona funkcją co 12 miesięcy
C2.5
Standardowe ćwiczenia ewakuacyjne (wewnętrzne) co 12 miesięcy
C2.6
Wszystkie urządzenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej np. systemy wczesnego wykrywania i alarmowania są regularnie kontrolowane i konserwowane przez wykwalifikowany personel
C2.7
Prowadzona jest regularna ocena stanu zagrożenia pożarowego np. w oparciu o " listy kontrolne "
C2.8
Przeszkolony personel w zakresie ochrony przeciwpożarowej (minimum jedna osoba) przez cały czas jest obecny na terenie hotelu

 Uwagi: