Merila za dodelitev

Merila za podelitev certifikata Safehotel so opredeljena v katalogu zahtev, ki vključuje temeljne izjave o MBS metodologiji za požarno varnost v Evropskih hotelih objavljene s strani Evropske krovne organizacije za gostinstvo HOTREC. Ocena temelji na točkovnem sistemu. Za pridobitev znaka kakovosti je potrebno doseči najnižja oceno, pri čemer morajo biti izpolnjene temeljne zahteve glede organizacijskih vidikov in opreme za protipožarno zaščito. Ustrezni kriteriji testov odražajo cilj zagotavljanja požarne varnosti v hotelih in fizično varnost gostov ter osebja.

Merila za dodelitev certifikata

  • izpolnjevanje zahtev s kontrolnih listov M, B in S; vsak z dovoljenim odklonom največ dveh točk (96 – 100 točk),
  • izpolnjevanje bistvenih zahtev (list C)
  • • seštevek 300 točk.

Vse kontrolne listov lahko najdete v meniju, »kontrolni listi “, lahko pa si jih prenesete tudi v pdf formatu.

Dobra požarna varnost v hotelih

Za preprečevanje požarov v hotelih in zmanjševanje njihovega vpliva, je potrebno nameniti posebno pozornost preventivni požarni varnost v hotelih. Ta se prične na področju strukturne požarne varnosti (npr. skladnost z zakonodajo na področju varstva pred požarom) do protipožarne zaščite s tehničnimi ukrepi (kot je namestitev protipožarnih alarmnih sistemov in ročnih gasilnikov) ter organizacijske protipožarne zaščite (npr. izdelava požarnih načrtov).

Tudi usposabljanje osebja je bistvenega pomena. Namen usposabljanja je seznanitev zaposlenih z varnostno opremo hotela ter jim omogočiti, da v primeru požara opravljajo naloge. Samo usposobljeno osebje se zaveda pomembnosti proste prehodnosti evakuacijskih poti.
Tako preprečevanje požarov kot tudi odgovornost v primeru požara (gašenje in reševanje) igra pomembno vlogo. Vendar pa je to predvsem naloga gasilcev, hotelsko osebje ima le omejene možnosti.

Koncept Safehotel-Star priznava dobre pomembnost vseh dejavnikov za zagotovitev požarne varnosti v hotelih. Tako so v katalogu zahtev našteti in preverjeni vidiki strukturne požarne zaščite, protipožarne zaščite s tehničnimi sistemi in organizacijski ukrepi. Pomemben segment v kontrolnih listih zaseda ustrezno usposabljanje osebja.