Merila za podelitev znaka Safehotel Star so opisana v seznamu zahtev, v katerem so povzeta bistvena stališča metodologiji MBS za požarno varnost hotelov ki jo je objavila evropska krovna organizacije za gostinstvo HOTREC. Ocenjuje se po kontrolnem seznamu, posamezni odgovori se točkujejo. Vsak kriterij odraža cilj, to je zagotavljanje požarne zaščite v hotelih in s tem varnosti gostov in osebja.

Znak kakovosti se podeljuje pod naslednjimi pogoji:

  • izpolnjevanje zahtev s kontrolnih seznamov M, B in S vsakič z dovoljenim odstopanjem za največ dve točki (96 – 100 točk),
  • izpolnjevanje ključnih zahtev (kontrolni seznam C), ki se nanašajo na opremo za javljanje požara in na organizacijske ukrepe
  • doseganje skupaj 300 točk.

Vsi kontrolni seznami so v meniju »kontrolni seznam«, od koder si jih lahko prenesete tudi v formatu pdf.

Dobra požarna zaščita v hotelih

Če želimo preprečiti požare v hotelih oziroma zmanjšati njihov učinek, je treba posvetiti posebno pozornost preventivni požarni zaščiti v hotelih. Ta obsega gradbene ukrepe, kot je na primer upoštevanje posebnih gradbenih smernic ali izdelava koncepta požarne varnosti, požarno zaščito s tehničnimi napravami, kot sta vgradnja naprav za javljanje požara in namestitev gasilnikov, in organizacijske ukrepe za zaščito pred požarom, kot je na primer izdelava požarnih načrtov.

Pri tem igra važno vlogo tudi usposabljanje osebja. Cilj usposabljanja je seznaniti zaposlene s tehničnimi napravami hotela za varstvo pred požarom in jim omogočiti, da lahko opravljajo naloge, opisane v požarnem redu, posebej še v primeru požara. Samo usposobljeno osebje se zaveda, kako pomembne so proste evakuacijske poti in jih na primer ne zapira z vozički s čistilnimi sredstvi ali s perilom.

Prav tako kot preprečevanje nastanka požara ima pomembno vlogo gašenje že nastalega požara in reševanje. Vendar je to predvsem naloga gasilcev, hotelsko osebje lahko ukrepa le v omejenem obsegu.

V konceptu Safehotel-Star je upoštevano dobro vzajemno učinkovanje teh dejavnikov pri zagotavljanju požarne varnosti v hotelih. Tako so v seznamu zahtev navedeni vidiki s področja gradbenih ukrepov požarne zaščite, tehničnih sistemov za požarno zaščito in organizacijskih ukrepov varstva pred požarom. Prav tako ima v kontrolnih listih poseben pomen ustrezno usposabljanje osebja